İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere ilan detayında mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 27 (yirmiyedi) ayrı noktada kurulu baz istasyon yerlerinin (toplam 866 m2'lik alan) açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir

TAMAMLANDI
İlan detayında belirtilmiş olan "Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere 7 adet büfe yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi"

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere aşağıda sınırları, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı belirtilen alanlarda oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Fla/ığ Reledivesinc KDV hariç aylık 6.000.00 TL (ALTIBİN TÜRK LtRASI)'dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pa,\ \ ermek ü/cre 2886 sav ılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan dükkanların kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
ilimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adma kayıtlı taşınmazüzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammen bedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göreambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplananambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç aylık 10.000,00 TL(ONBİN TÜRK LİRASIj'dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhaleKanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihive saati yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin(e) bendi uyarınca pazarlık (Açık arttırma) suretiyle ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait ilan detayında mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsalar,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
İlimiz Merkez İlçe, Yeni Mahalle Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısında 31-L-IV-A imar paftasında piknik alanında kalan 3834 m2 ‘lik taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan 1 adet 751 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6 m2 , betonarme yapı, 1 adet 11,6 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 24,3 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6,9 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 6,6 m2’lik betonarme yapı, 1 adet 81 m2’lik sökülür takır kapalı alan ile 209,60 m2 kameriye yapıların İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği amir hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak tadil edilerek 191,7 m2’lik kapalı alana dönüştürülmesi ve İmar Planındaki amacına uygun olarak kullanılması şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
İlimiz Merkez İlçe Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde bulunan şehir imar planında ticaret alanında kalan 4983 m2 taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan 543 m2 betonarme yapı, 65 m2 sundurma,1500 m2’lik üstü branda ile örtülü halı saha bir bütün olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Belediyemize ait büfe yerleri ihalesi yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediye İş Merkezi Zemin kat. Bağımsız bölüm no:Z09, kapı no;7, 50,00'm2'lik dükkan 10 (on) yıl

TAMAMLANDI
Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii 126 ada, 40 numaralı parsel üzerinde inşa edilen Mülkiyeti Belediyemize ait ilanda bağımsız bölüm nosu, dükkan ve ofis nosu (Proje Kapı), Kat No, muhammen bedeli, geçici teminatı, vasfi, ihale tarihleri ve saafi yazılı Ofis ve dükkanlar açık arttırma usulü ile 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Belediye İş Merkezi 3. Katında bulunan toplam 13 adet dükkan kiraya verilecektir...

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Su Endeks Okuma Servisinde Kullanılmak Üzere Su Okuma Makbuzu Alımı İşi Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacaktır

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Büro Koltuğu ve Çalışma Koltuğu Alımı Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan ve 30Mld imar paftasmda park alanı içerisine konulacak büfe yeri sadece engelli vatandaşlarımıza mahsus olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisi ve Pl - P2 Pompa İstasyonlarmm banyo, tuvalet ve mutfaklarmm onanmlannın yapılması işi doğrudan temin ile yaptırılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

TAMAMLANDI
İşletme iştirakler müdürlüğü'ne bağlı su arıza servisinde kullanılmak üzere elektrofüzyon kaynak makinası ve benzinli elektrik jeneratörü alımı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

TAMAMLANDI
İşletme ve iştirakler müdürlüğü'ne bağlı kanalizayson servisinde kullanılmak üzere baca kapağı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak sadece engelli vatandaşlarımızca işletilmek üzere 7 adet büfe yerinin ihale edilecektir

Toplam 252 ilan.