Murat ERGEN
Murat ERGEN
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Nazif BİLGİNOĞLU

Bilgisayar Hizmetleri ile her alandaki teknolojik gelişmelerle ilgili iyileştirme, geliştirme, yenileştirme ve işletimi ile ilgili tüm çalışmaları takip etmek, yapmak, yaptırmak, Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek veya temin edilmesine yardımcı olmak, güncellemek, web sitesi oluşturmak, bilişim ağları oluşturmak, iç ve dış haberleşme ağını kurmak ve bunlarla ilgili bakımları yapmak veya yaptırmak, işleyiş sürekliliğini sağlamaktır.

Bilgi İşlem Müdürünün Görev ve Yetkileri

 • Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
 • Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır, bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar.
 • Müdürlük personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
 • Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
 • Müdürlüğe, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
 • Belediyenin tüm birimlerini, bilgisayar teknolojisinden tek mimari dâhilinde faydalandırır.
 • Müdürlük tarafından gelecekte uygulanacak bilgi işlem stratejilerini analiz eder, uygulanabilirlik raporlarını hazırlar veya hazırlatır.
 • Kurulmuş olan bilgisayar sistemini belirli kriterler dâhilinde diğer kurum ve kuruluşlarla başkanlık makamının onayı ile paylaşır.
 • Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve tadat tablolarının Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü yapar.
 • Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz eder ve teminini sağlar.
 • Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlar.
 • İş verimini artırmak ve zaman kaybını azaltmak için çalışmalar yapar.
 • Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlar.
 • Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yapılmasını sağlar.

Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 Müdür, 7 Memur, 2 Kadrolu İşçi, 21 Belper işçisi ile hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüze ait birimlerimiz; 

 1. Network Servisi
 2. Yazılım Servisi
 3. Web Mail Servisi
 4. Haberleşme Servisi
 5. Yazıcı ve Toner Dolum Servisi
 6. Teknik Servis
 7. İdari ve Mali İşler Servisi
 8. Görüntüleme Servisi