Onur TURGUT
Onur TURGUT
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Sebahattin UÇAR

1- Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki mülklerin sevk ve idare edilmesi, kiraya verilmesi ve kira bedellerinin tahsil edilmesi işlemlerini yürütmek.
2- Muhtarlık hizmet binası, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan bina veya arsaların ilgili mevzuat çerçevesinde kiralanmasını veya tahsis işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
3- Belediye sınırları içinde imar planları doğrultusunda yapılan plan uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yol, park, yeşil alanlar, otopark vb. gibi özel arazilerin kamulaştırmalarının yapılmasını sağlamak.
4- Müdürlüğe vatandaşlar tarafından yapılan talep ve müracaatların incelenmesini ve cevaplandırılmasını sağlamak. 
5- Belediyeyi ve müdürlüğü ilgilendiren her türlü gayrimenkul konularıyla ilgili yazışmaları yapmak takip etmek ve sonuçlandırmak. 
6- Belediyeye ait arsaların 2886 Sayılı Yasaya göre satışı için gerekli dosyaların hazırlanarak encümene ve imzaya sunulmasını sağlamak.
7- Belediye ile hisseli olan parsellerin hisse oranları nispetinde hissedarlarına satışının yapılmasını sağlamak.
8- Vatandaşlardan ve kamu kurumlarından gelen 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda imar çapı tanzimi, tevhit, ifraz, ihdas ve şuyulandırma dosyalarının arazi ve büro kontrollerinin yapılmasını, konuya ilişkin olarak Belediye Encümeni, Tapu Kadastro Müdürlüğü, ilgili müdürlük ve kurumlar ile yapılan yazışmaların takibini sağlamak. 
9- Parselleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara imar durumlarıyla ilgili bilgi vermek.
10- Sebze Hal alanının temizliği, güvenliği, sevk ve idaresi gibi konularda gerekli çalışmaları yapmak.

Etüd Proje Müdürlüğü, 6 Memur, 1 Kadrolu İşçi, 13 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.

Planlama Servisi
1-Şehrimizin artan nüfusuyla birlikte mevcut planların yetersiz kalması ve bu nüfusun getirdiği ihtiyaçları karşılamak için imar planlarında yapılacak olan değişiklikler (plan tadilatı) ile yine artan nüfusun ihtiyacı olan imar alanlarının açılması için yeni bölgeler tespit etmek ve kontrolünü sağlamak.
2-İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan tadilat ve ilave imar planları dosyalarının gerekli yazışmalarını yaparak kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşleri almak; dosyaları meclise sunarak İmar Komisyonuna havalesini sağlamak, Komisyon tarafından alınan kararları rapor halinde Belediye Meclisine sunarak karara bağlanmasını sağlamak.
3-Kesinleşen imar tadilatlarını imar planlarına işlemek, dosyaları muhafaza için Arşiv Servisine
göndermek ve gerekli bilgileri talep sahibi vatandaşlara veya ilgili Resmi Kurumlara bildirmek.
4-Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaları deruhte etmek.
5-Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.