Mustafa AKSU
Mustafa AKSU
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 ELAZIĞ

Eğitim Merkezi: İzzetpaşa Mah. Şht.Yzb. Tahir Cad. No:19/1

Kaya Karakaya Hizmet Binası: Doğukent Mah. Mustafa Temizer Cad. No:109/1

Ataşehir Spor Merkezi: Ataşehir Mah. Serdarlar Sok.

Mustafapaşa Spor Merkezi: Mustafapaşa Mah. Fikret Memişoğlu Cad.

Okuma Evi: Rızaiye Mah. Şeref Tan Sok. No:71

İşitme Engelliler Spor Kulübü: İzzetpaşa Mah. Şht.Yzb. Tahir Cad. Bahçeli Sok. No: 68 D:B

Elaziz Belediyesi Spor Kulübü: Doğukent Mah. Mustafa Temizer Cad. No:109/1

Sivrice Kampı: Günay Köyü No:1

Mini Gösteri Merkezi: Cumhuriyet Mah. Fethi Ahmet Baba Bulvarı

Harput El İşi Göz Nuru Çarşısı: Harput Mah. Nadir Baba Sok.
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Nazif BİLGİNOĞLU

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Bu çalışmalara; üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımını sağlamak. Mesleki beceri kazandırma, kültür, sanat, tanıtım, gençlik ve spor konularında hizmet verme veya verdirme, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun kent/il tarihi bakımından önem taşıyan mekânlarının korunmasını sağlama, T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan birimdir.
Gerek birimler arasındaki diyaloglarımız gerekse Müdürlüğümüze iş ve işlemlerini takip etmek üzere gelen vatandaşlarımıza personellerimiz ile güler yüzlü davranarak bugün git yarın gel ilkesi yerine insanı yaşat ki Devlet yaşasın düsturunu esas alan hizmet yarışı ile sevgi ve saygı çerçevesinde en güzel şekilde uğurlamak olmuş olup bundan böyle de aynı prensiplerimizle devam etmektir. 
Görev,Yetki ve Sorumluluklar
1- Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
2- Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
3- İmar Müdürlüğü ile işbirliği içinde Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
4- İl halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
5- Kültürel alanda başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
6- Anne ve babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemdeki eğitimlerine katkıda bulunmak için kreşler açar.
7- Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.
8- Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.
9- Gençlik, kadınlar ve çocuk komisyonları oluşturur.
10- Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.
11- Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları tesis eder.
12- Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a) Konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) Seminerler e) Sergiler f) Defileler g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri h) Çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları k) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri l) Halk müziği ve halk oyunları kursları m) Türk sanat müziği kursları n) Çeşitli kampanyalar ve törenler düzenler.
13- Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
14- İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlar. Bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.
15- Belediye Kanunun 76 ve 77. Maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlar.
16- Çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afişler ile kültürel hayata katkıda bulunup halka ulaşılmasını sağlar.
17- Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
18- Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
19- Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekânları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır.
20- Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.
21- Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
22- Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
23- Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.
24- Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlar.
25- Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
26- Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
27- Yemekli toplantılar yapar.
28- Kültür ve Sosyal amaçlı Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
29- Sportif faaliyetler ve aktiviteler düzenler.
30- Sünnet Şöleni düzenler.
31- Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenler.
32- Kültürel amaçlı Kardeş Aile projeleri geliştirir.
33- Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.
34- Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik destek ve diyalog çalışmaları yapar.
35- Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç, malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamları haberdar ederek gereken kaynak oluşumunu sağlar.
36- Yangın ve Doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.
37- Kültür ve Sosyal amaçlı dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
38- Sokak ve sokakta çalıştırılan sokak çocuklarının eğitime yönlendirilebilmesi konusunda yardımcı olur.
39- Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapar.
40- Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 15 Memur, 14 Kadrolu İşçi, 114 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.

İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ
1- Birim Müdürüne karşı sorumludur.
2- Birim Müdürü tarafından yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak tutmak ve yazmak.
3- Birim Müdürlüğüne gelen evrakları teslim almak, kaydını tutmak, sınıflandırıp amirin bilgisine sunmak.
4- Her türlü yönetmelik, genelge, bildiri ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve ilgili personele bildirmek.
5- Birim Müdürü tarafından havalesi yapıldıktan sonra ilgili personele tebliğ etmek, zimmetlemek cevabı yazılması gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemek.
6- Günlü yazıları takip etmek.
7- Birim Müdürlüğüne ait gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak.
8- Birim Müdürlüğündeki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak.
9- Birim Müdürlüğünde görev yapan personelin gerekli konular ile ilgili puantajlarını yapmak.
10- Haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak; uzun, orta, kısa vadeli planlama ile ilgili Müdürlük makamına bilgi vermek.
11- Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
12- Kırtasiye ihtiyaçlarını belirleyip alınmasını sağlamak.
13- Müdürlük Makamına imzaya sunulacak evrakları, yazışma kurallarına uygun olarak hazırlamak.
14- Yazıların yürürlükteki prosedürlere uygunluğu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
15- Gelen ve giden tüm evrak kayıt, kontrolleri ve muhafazasını yapmak.
16- Birim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan memur, işçi personelin her türlü özlük işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
17- Yıllık iznine ayrılan veya hastalık raporu alan personelin ayrılış ve dönüşünü takip ederek Birim Müdürünü bilgilendirmek.
18- Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasına müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak.
19- Her türlü yazışma ile ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyasında muhafaza etmek.
20- Birim Müdürlüğünün e-mail adresine gelen mailleri her gün düzenli bir şekilde kontrol ederek yasal süresi içinde cevap verilmesini sağlamak.
21- Birim Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
1- Konferans Salonunun ses ve ışık tesisatının düzenini sağlamak.
2- Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
3- Talep edilmesi halinde Kurum, STK, oda vb. kuruluşlara kiralanmak.
4- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
EĞİTİM MERKEZİ
1- EBEGEM ve EBSEM kapsamında halkımıza yönelik kişisel gelişim ve meslek edinme kursları düzenlemek. Bilişim teknolojileri, Muhasebe, Finansman, Girişimcilik, Müteşebbis/Girişimcilere proje desteği vermek.
2- Müdürlüğün düzenlediği panel, eğitim, seminer ve şölenlerde organizasyonu düzenlemek.
3- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
KADIN YAŞAM MERKEZİ (KYM)
1-Kadınlarımızın boş zamanlarını değerlendirmek. 
2- Kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamak için el sanatları eğitim programları düzenlemek.
3- Kadının aile ve sosyal yaşama katkıları içerikli eğitim programları (Üniversite, Halk Eğitim Merkezi, Müftülük gibi paydaş kuruluşlarla ortaklaşa) düzenlemek.
AİLE DANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİ (ADEM)
1-Aile Danışmanlığı hizmeti vermek.
2- Evlilik Danışmanlığı hizmeti vermek.
3-Çocuk Danışmanlığı hizmeti vermek.
4-Bireysel Danışmanlık hizmeti vermek.
KAYA KARAKAYA HİZMET BİNASI
1- Mehter Ekibi, Kürsü Başı Ekibi ve Halk Oyunları Ekibinin yapılacak gösteriler için hazırlıklı olmasını sağlamak.
2- Engelli vatandaşlarımız için engelli aracının tahsis edilmesini sağlamak.
3- Müdürlüğün düzenlediği panel, eğitim, seminer ve şölenlerde organizasyonu düzenlemek ve etkinliğin yapılmasına yardımcı olmak.
4- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
HAYIR ÇARŞISI
1-İlimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, giyecek ve ev eşyası yardımı yapmak.
2- Hayırsever vatandaşların yaptığı yardımları teslim alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.
3- Hayır Çarşısına başvuran vatandaşların belli kriterlere uyduğunu kontrol etmek.
4- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
SPOR MERKEZLERİ
1- Spor Merkezlerine gelen vatandaşlarımızın kayıt işlemlerini yapmak.
2- Spor aletlerinin kullanılmasında spor yapanlara yardımcı olmak.
3- 40 yaş ve üstü spor yapmak isteyenlere direnç/kuvvete yönelik çalışma yerine dayanıklılık çalıştıracak araç gereçlere yönlendirmek.
4- Spor salonunun temizliğini yapmak.
5- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
SİVRİCE KAMPI
1- Kampın bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yapmak.
2- Belediye çalışanlarının günlük/haftalık dinlenmelerine imkan sağlamak.
3- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
MİNİ GÖSTERİ MERKEZİ
1- Konferans Salonunun ses ve görüntü tesisatının düzenini sağlamak.
2- Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
3- Çocuklarımızın (ilkokul ve ana sınıfı düzeyindeki) okul etkinliklerine hazır hale getirmek.
4- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
GENÇ YAŞAM MERKEZİ
1-Gençlere kütüphane hizmeti vermek.
2-Gençlere yönelik eğitimler düzenlemek.
3- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.
MEHMET AKİF ERSOY SEMT KÜTÜPHANESİ
1-Gençlere kütüphane hizmeti vermek.
2- Bu görevlerin dışında İdarece belirtilen hizmete yönelik her türlü sözlü ve yazılı görevleri yerine getirmek.