Neşe TÜRKER
Neşe TÜRKER
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0 (424) 248 47 01-10 Hat

A- Görev Ve Yetkiler:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı yönetmelikler ile 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin yönetmeliklere uygun olarak görev yapan ve Belediye Başkanına, Belediye Başkanının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir müdürlüktür.

B- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur. 
2- Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder. 
3- Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
4- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapar.
5- Belediyede 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan personelin muayene işlemlerinin yapılmasını sağlar.
6- Personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek çeşitli eğitim ve seminerler düzenler.
7- Personelin kadro düzenlemelerini yapar. Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri uygular ve izler.
8- Personelin atama, asalet tasdiki, aylık derece-kademe ve kıdem terfilerini yapar.
9-Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenler.
10- Sendikalar ile toplu iş sözleşmeleri düzenler.
11-Personel ihtiyaçlarını tespit eder. Personel kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Belediyeye ait kadroların dağıtım ve tahsis işlemlerini yapar.
12-Birimlerin personel ihtiyacını; en kısa sürede ve bütçeye en az yük getirecek şekilde gerçekleştirir.
13-Belediye Başkanlığının uygulamış olduğu personel istihdamı politikasını en iyi ve en verimli şekilde gerçekleştirir.
 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 1 Müdür, 11 Memur, 1 Kadrolu İşçi, 3 Sözleşmeli Personel, 5 Bel-Per olmak üzere toplam 21 Personel ile hizmet vermektedir.

1-Personel Birimi: Personelin izin ve özlük işlemleri gerçekleştirilir.
2-Maaş Tahakkuk Birimi: Personelin maaş iş ve işlemleri gerçekleştirilir.
3-Kalite Yönetim ve Eğitim Birimi: Kurumun kalite yönetimi ve personelin eğitim işlemleri gerçekleştirilir.
4-İdari İşler Birimi: Müdürlüğümüzün mali, idari iş ve işlemleri gerçekleştirilir.
5-Kurum Hekimliği: Personelin sağlık muayenesi iş ve işlemleri gerçekleştirilir.
6-Arge ve Proje Koordinasyon Birimi: Kurumun proje iş ve işlemleri gerçekleştirilir.
7-Bel-Per Birimi : Belediye şirket işçilerinin; izin, özlük iş ve işlemleri gerçekleştirilir.