Hasan KILIÇ
Hasan KILIÇ
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Hanpınarı Asfalt Şantiyesi : Sarıçubuk Mevkii - Hilalkent
Kızılay Şantiyesi : Gümüşkavak Yolu
Elektrik Servisi : Makine İkmal Müdürlüğü
0 (424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Mehmet SABUNCU

Belediyenin yatırım programı içerisinde yer alacak program taslağı ve Belediye Başkanlığının bütçe kararnamesine göre vereceği direktifler doğrultusunda Müdürlüğün görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp kesinleşen yatırım programları çerçevesinde iş programı düzenleyerek uygulayan birimdir.
Şehrimizin gün geçtikçe çoğalan nüfusuna paralel olarak sorunları da hızla artmaktadır. Bu sorunların giderilmesi amacıyla Belediyemiz bu çalışma yılı içerisinde yoğun bir tempoyla üst yapı ve alt yapı hizmetleri vererek İlimize çağdaş bir görünüm, modern bir kent hüviyeti kazandırmak için eldeki mevcut imkânları en verimli şekilde kullanmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
1- Müdürlüğün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin önceliklerini belirlemek.
2- Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanmasını sağlamak.
3- Proje verilerinin belirlenmesi suretiyle projenin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
4- İşlerin organizasyonu, ihalesi, kontrollük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 
5- Yatırımların ve ihale aşamasından kesin kabul aşamasına kadar tüm hizmetlerin yürütülmesini, yapı tesis ve onarımların; gerekli, dayanıklı, ekonomik, çağdaş ve estetik kriterler çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
6- Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak.
7- Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programı çerçevesinde performans ve bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve harcamaların performans, bütçe ve program gerekçelerine uygun biçimde muhasebatını yapmak.
8- Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak.
9- Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
10- Belediye sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde bunların sürekli bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifde bulunmak.
11- Belediyeye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.
12- Altyapı kuruluşunu koordine etmek, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapmak.
13- Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli üretim tesislerinin ve şantiyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek, takip etmek.
14- Müdürlüğe ait araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
15- Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak.
16- Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve hasıl olan bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
17- Müdürlüğe bağlı işyerlerinde iş sağlığı iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.
18- Şehir içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaşın mağdur olmayacağı şekilde yapılmasını sağlamak.
19- İlgili kuruluşlar ile protokoller yapmak.
20- Harcamalara katılım payı tahakkukunun yapılmasını sağlamak. 
21- Kentsel ve mekânsal düzenleme projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu işleri projesine uygun olarak yapmak veya ihale yoluyla yaptırmak.

Fen İşleri Müdürlüğü, 24 Memur, 12 Kadrolu İşçi, 136 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.