Zuhal EKMEN
Zuhal EKMEN
Birim Müdürü
Belediye Hizmet Binası : Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30
Atıksu Arıtma Tesisi : Bingöl Karayolu 17. km.
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi : İlimiz Merkez İlçe Dişidi-Çöteli-Üçağaç Köyleri Arasındaki Depolama Alanı
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi : İlimiz Merkez İlçesi Sarıçubuk Köyü Mevkii
Hafriyat Döküm Alanı : İlimiz Merkez İlçe Sarıçubuk Köyü Mevkii
0(424) 248 47 01 (10 hat)
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Sebahattin UÇAR

Görev Tanımı:

  İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, ilgili mevzuat ile mevzuatın uygulanmasına ilişkin Başbakanlık, Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı tarafından çıkarılan, talimat ve bildirileri ile ilgili gerekli yasal iş ve işlemleri yapmaktadır.

Faaliyet Alanları:

 • Atıksuların Biyolojik Arıtma Sisteminde Arıtılması
 • Katı Atıkların Düzenli Depolanması
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
 • Çevresel Gürültünün Kontrolü
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
 • Sıfır Atık Yönetimi:
  • Ambalaj Atıkların Kontrolü
  • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
  • Madeni Atık Yağların Kontrolü
  • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü
  • Atık Pillerin Kontrolü
 • Çevre Yönetim Birimi

Yetki ve Sorumlulukları:

 • Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması, uygulanması gereken görevleri ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak,
 • Çalışma konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 • Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce, talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak.
 • Çalışma konusuyla ilgili belediye birimleri, diğer belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak.
 • Belediye Meclisi Kararları, Encümen Kararları ve Başkanlık Oluru ile Kamu İhale Kanunu çerçevesinde hizmet alımları yapmak, iş programları hazırlamak, kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
 • Müdürlüğün stratejik planı, performans programı, faaliyet raporu ve bütçesini hazırlayarak bu plan ve programa bağlı olarak proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak.
 • Atıksuların biyolojik arıtma sisteminde arıtılması ve deşarjı ile atıksu deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruyucu önlemler almak. Tesisin her türlü bakım, onarım işlerini yapmak/yaptırmak ve yeni atıksu arıtma tesisinin yapımı ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Katı atık düzenli depolama tesisinin işletilmesi, bakımı, onarımı ve depolanan metan gazından elektrik enerjisi elde edilmesi kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.
 • Şehrimizde sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde toplanması, nakledilmesi, steril edilmesi ve depolama sahasında bertaraf edilmesi hizmetlerini yaptırmak ve kontrol etmek.  
 • İlgili yönetmelik kapsamında hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Çevresel gürültünün kontrolü kapsamında, ilgili yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek.
 • Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği kontrolü yönetmeliği ve ilgili Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı kapsamında denetimleri yapmak.
 • Sıfır Atık Yönetimi kapsamında; ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, atık pillerin, belediyemiz bünyesinde oluşan madeni atık yağların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi ve kaynağında ayrı toplanarak çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önleyerek geri dönüşümünü sağlamak.
 • Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında sağlıklı bir biçimde atıkların kaynağında ayrı olarak depolanması ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla atık getirme merkezi oluşturmak, sıfır atık kumbaraları ve mobil atık getirme merkezleri temin etmek.
 • Mevzuata uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
 • Güneş Enerjisi Santrali Projesi kapsamında çalışmaları yürütmek.
 • Çevre Görevlileri tarafından evsel atık su arıtma tesisinin ve asfalt plent tesisinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve tesis içi aylık iç tetkik programlarını düzenlemek.
 • Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak.
 • Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası, vb.) belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak.
 • Çevre duyarlılığını arttırmak için ilan, broşür hazırlamak veya hazırlatarak yayınlatmak, konferans ve seminerler düzenlemek, eğitim programları hazırlayıp yürütmek.
 • Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikayetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

Personel Bilgileri:

Müdürlüğümüz; 15 Memur, 2 Daimi İşçi, 23 Belediye Personeli olmak üzere toplam 40 personel ile hizmet vermektedir.