Lütfü OĞUZ
Lütfü OĞUZ
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Sebahattin UÇAR

a) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

b) Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

c) Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

d) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

e) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak. f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. g) Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ğ) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 h) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla,  ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.   

ı)  Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 i) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 j) Riskli yapılarla ilgili tespit, tahliye, yıkım ve yeniden inşa ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, tüm iş sürecini yürütmek ve takibini yapmak.

k)  Riskli yapılarla ilgili 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımları işlemlerini yürütmek.

 l) Riskli alanlardaki riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin kısıtlanmasına yönelik gerekli yazışmaları yapmak.

m) Riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki uygulamalarda ortaya çıkacak davalar ile ilgili süreci yönetmek.

n) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından Belediye’ye aktarılacak kaynağın yönetim ve harcamasını yapmak.

o) Riskli yapıların bulunduğu parsellerde 6306 sayılı Kanun kapsamında resen terk, itiraz, taksim, ihdas ve tapuya tescil işlemlerini yapmak.

 ö) Riskli olarak tespit edilen yapıların yerine yapılacak yeni uygulamalar konusunda paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa paylarının satılmasına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

p) Riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan malikler ile uzlaşma görüşmeleri yapılarak kentsel dönüşüm sürecine müdahil olmalarını sağlamak.

 r) Bir yapı adasında yer alan parsel sayısının en az üçte ikisinin tevhidi sonucu yapılacak uygulamalarda bu tevhide yanaşmayan parsel malikleri ile ada bütününde uygulama yapılmasına yönelik uzlaşma görüşmelerinde bulunmak.

 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 1 Müdür, 1 Memur ve 7 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.