Sultan BUDAK
Sultan BUDAK
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0(424) 248 47 01-10 Hat

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları ve Başkanlık Makamı tarafından görüş istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında yasal görüş bildirmek.  

Belediye leyh ve aleyhinde adli ve idari mahkemelerde açılan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

Başkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekaletnamelerdeki yetkileri Başkanlık adına kullanmak.                        

Başkanlık emirleri ile kovuşturulması istenen veya Belediye aleyhine girişilen vergi, rüsum, pirim ve harçlara müteallik işleri yetkili makam ve merciiler nezdinde takip ile sonuçlanmasını sağlamak.  

Dava ve icra işlerinin usul ve esas yönünden doğru ve süratli işleyişini sağlamak.

Yazı işleri müdürlüğü tarafından müdürlüğümüze havale edilen dilekçelere kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesini sağlamak.   

Hukuk İşleri Müdürü; Hukuk Fakültesi mezunu olup, Doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak aşağıda sayılı yetki ve görevleri haizdir.

Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas komisyonlarına katılarak yasal görüş bildirmek.

Hukuk İşleri Müdürü olarak yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa vermek.

Lüzum gördüğü takdirde konu ve mahiyetine göre avukatlara mütalaa için evrak havale etmek.

Müdürlük içerisinde gerekli disiplini sağlamak, çalışma düzenini ve iş dağılımını düzenlemek. 

Davaların ve icra muamelelerinin bizzat kendisi tarafından takibi ile avukatların takiplerini denetlemek.

Hukuk İşleri Müdürlüğü, 2 Memur, 1 Kadrolu İşçi ve 3 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir. 

Avukatlar

Hukuk İşleri Müdürlüğü Avukatları, Görev Ve Yetkileri

1-Avukatlar Hukuk Fakültesi mezunu olup, ihtiyaç duyuldukça ve kadronun mevcudiyeti dahilinde Başkanlık tarafından alınır.

2-Avukatlar, Müdürlük tarafından kendilerine tevdi edilen adli ve idari davalar ile icra işlemlerini sonuna kadar ve müşterek sorumlulukları altında takip eder,sonuca bağlar.

3-Herhangi bir dava veya takip içinde kanuni gereklere ve sürelere riyaet edilmemesi ve yahut ilgili dairesince gönderilen işlemli evraklar veya sair belgelerin iyice tetkik edilmesi gibi sebepler ile idarenin zarara sokulmasından doğrudan doğruya o işi takip eden avukat sorumludur.

4-Havale edilen davalar neticelenmese bile, dava sonuna kadar muhafazasında zaruret olmayan işlemli evrak ve bilhassa yerine getirilmesi gereken idari kararlara müteallik olanlar akabinde ilgili dairesine iade edilmek üzere avukat tarafından kalem personeline tevdi edilir.

5- Müdürlük tarafından havale edilen Belediyemiz ile ilgili mütalaalarda görüş bildirir.

6-Müdür tarafından havale edilen dava ve icra dosyalarını düzenli bir şekilde yürütür.

Evrak Birimi

Kalem Personelinin Görev Ve Yetkileri

1-Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait bilcümle yazıları temiz ve itinalı bir şekilde doğru olarak yazmak, karar suretlerini çıkarmak, daktilo ve yazı işlerini yürütmek.

2-Belediyenin muhtelif müdürlük ve amirliklerinden veya sair resmi veya hususi dairelerden gelen ve giden her çeşit evrakı zimmetle alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek.

3-Kayıtları usulüne uygun bir şekilde ve muntazam tutmak ve zamanla sınırlı işlerde bu zaman geçmeden işin yapılmasını sağlamak. Bir zamanla sınırlı olmayan diğer işlerde, 15 gün geçmesine rağmen cevaplandırılmayan yazıları Müdüre bildirmek.

4-Gelen evrakı defterine işledikten sonra, var ise ilgili dosyası ile birleştirerek Müdüre tevdi etmek.

5-Gelen evrakı esas defterine işledikten sonra Müdür tarafından havale edilen avukatlara veya Müdürlükte çalışan diğer personele ait olduğunu kayıt defterine belirttikten sonra ilgili avukatına vermek.

6-Davalarla ilgili dilekçe sair tebligatı almak. Aldığı gün ve saati evraka işaret edip, zaman geçirmeden Müdürün havalesi ile ilgili avukata teslim etmek.

7-Belediye leyh ve aleyhine açılan davalar ile icra takip işleri için sıra numarası tahtında bir dosya açmak gelen ilamı ile davetiyeleri, icra emirlerini ve diğer evrakı ilgili dosyası ile birleştirerek takiple görevlendirilmiş bulunan avukatına teslim etmek.

8-Dava dosyalarını düzenli bir şekilde safhalarına göre işledikten sonra avukatı tarafından işlemi bittiğine dair sakla şerhini ekleyerek müdüriyet tarafından hıfza kaldırılması istenen dosyaların arşivleşmesini yapmak.

Dava Takip Birimi

Müdürlükte Görevli Dava Takipçisinin (Muakkibin) Görevleri

1-Dava takipçisi aşağıda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

2-Zimmetle avukatlardan aldıkları evrakı zaman geçirmeden ve süre aşımına meydan vermeden mahkemelere tevdi etmek.

3-Yeni açılan davalar ile ilgili kayıtları esas defterine işlemek; dava dosyasını tanzim ederek Müdürün davayı havale ettiği avukata teslim etmek:

4-Duruşma Günü gelen dosyaları avukata bildirmek

5-Dava dosyalarına yapılacak harcamaları, müdürün direktifleri doğrultusunda yapmak ve harcama belgelerini muhafaza etmek.

6-Mahkeme kalemleriyle avukatlar arasında irtibat temin etmek.

7-Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğinin ve esas deftere ve dosyasına işlemek. 8-Dosyaları zimmetle vermek ve karşılığında dosyaları zimmetle almak.