Mehmet Emin ENEZ
Mehmet Emin ENEZ
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 Elazığ
0 (424) 248 47 01-10 Hat

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme emri üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.
1- Elazığ Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
2- Elazığ Belediyesi birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak.
3- Teftiş rapor ve layihalarını inceleyip değerlendirmek.
4- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni yetkilisi tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme dosyaları hakkında tüm işlemleri yürütmek ve işlem sonucundan da soruşturma izni vermeye yetkili makama bilgi vermek.
5- Elazığ Belediyesi iştiraklerinde inceleme ve denetim iş ve işlemlerini yürütmek.
6- Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Teftiş Kurulu Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
1- Kurul Müdürü yönetmelikte açıklanan görev ve yetkilerini ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak yapmaktan Başkana karşı sorumludur.
2- Kurul Müdürü, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
3- Teftiş Kurulu Müdürlüğünü yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek.
4- Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
5- Müfettişlerden gelen yazı ve raporları incelemek, eksiklerin giderilmesini sağlamak.
ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirleri almak.
6- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak.
7- Müfettişlerin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak.
8- Mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurtiçi-yurtdışı seminerlere gönderilecek Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarını belirlemek.
9- Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.
10- Yıllık teftiş ve çalışma programlarını Müfettişlerin her defasında farklı birimlerde görevlendirilmelerini gözetecek şekilde hazırlamak, Başkan onayından sonra uygulanmasını sağlamak,
11- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün yazışmalarını zamanında ve düzenli bir şekilde yürütmek, harcamalara ilişkin belgelerin zamanında gönderilmesini sağlamak, kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yılsonunda Başkana sunmak.
12- Gerektiğinde Teftiş Kurulu Müdürlüğünün uygulamaları hakkında yönergeler hazırlamak.
13- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
14- Başkan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 3 Memur, 2 Kadrolu İşçi personel ile hizmet vermektedir.