İ. Halil BAŞGÜN
İ. Halil BAŞGÜN
Birim Müdürü
Merkez İtfaiye: Mustafa Paşa Mah. Fikret Memişoğlu Cad. No:33
Abdullah Paşa Şubesi: Abdullah Paşa Mahallesi 274. Sok.
0 (424) 238 69 26
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Nazif BİLGİNOĞLU

İtfaiye müdürlüğü yangınlar başta olmak üzere doğal afetler, trafik kazaları, su baskınları, patlama, çökme, mahsur kalma vb. olaylara müdahale eder. 24 saat çalışma, 48 saat dinlenme esasına göre çalışır. Atölye, imalathane ve işyerlerinin yangın güvenliği açısından kontrollerini yaparak buraların yangın güvenliği ve alınan önlemler açısından uygunluğunu denetler. Okullarda,  işyerlerinde ve insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde yangın ile ilgili bilgiler verir. Fabrikalarda, çeşitli resmi kurum ve kuruluşlarda müdürlüğümüze müracaat eden her türlü işyerinde yangın tatbikatı yapar.  Basının imkânlarından yararlanarak halkı yangın önleme ve söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirir. Yangına ulaşım planını hazırlar ve sualtı, suüstü arama kurtarma faaliyetlerini yürütür. İtfaiye teşkilatımız araç-gereç filosunu ve eğitimli personel gücünü her geçen gün iyileştirerek kendisini sürekli modernize etmektedir.
Yetki Görev ve Sorumluluklar:
1- Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
2- Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
3- Su baskınlarına müdahale etmek.
4- Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
5- 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
6- 05/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.
7- Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
8- Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
9- Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
10- Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.
11- Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
12- İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
13- İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
14- Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İtfaiye Müdürlüğü, 26 Memur, 20 Kadrolu İşçi, 70 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.