Salim TURAN
Salim TURAN
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0(424) 248 47 01-10 Hat
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Sebahattin UÇAR

1- Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
2- Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.
3- Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.
4- Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek.
5- Kentleşmeyi yönlendirecek uygulama ve nazım imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
6- Tarihi ve kültürel mirasımızın ihya edilmesi ve korunması yönünde gerekli projeleri üretmek.
7- İl bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek.
8- Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.
9- Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve ihtiyacını belirleyerek ve ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmalar yapmak.
10- Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak.
11- Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol etmek.
12- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. Maddesine göre para cezası işlemi yapmak.
13- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.Maddesine göre işlem yapmak.
14- Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. Maddesine göre işlem yapmak.
15- Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.Maddesine göre işlem yapmak.
16- Yapı kullanma izin işlemlerini İmar Kanununun 30. Maddesine göre yerine getirmek.
17- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2. Maddesindeki işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol etmek.
18- Yapı denetim firmalarının inşaatlara ait hak edişlerini kontrol etmek ve ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak.
19- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 7. Maddesine göre yapı denetim firmalarının denetime ait sicillerini tutmak.
20- Yapı Denetim Kanununca denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika vermek.
21- Belediye sınırları dahilinde ki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapmak.
22- Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, iskan için yerinde kontrol işlemini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini, ayrıca hafta sonu ve bayram  nöbetlerini gerçekleştirmek.
 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 34 Memur,  1 Kadrolu İşçi, 31 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.

Zemin Etüd Servisi
1-Parsel bazında jeolojik, ayrıca her tür ölçekte imar planları yapımlarında jeolojik ve jeofizik etüdlerin kontrolünü sağlayıp onaylamak.
2-Bina projelerine altlık teşkil eden imar çaplarını bu çerçevede inceleyerek tasdik etmek.
Proje Kontrol Servisi
1-İmar çapında verilen ölçülere uygun olarak çizilen projelerin (mimari- statik(betonarme), makine, elektrik) kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyerek onaylamak.
2-Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini onaylayarak fotoğraf tasdiki yapmak.
Ruhsat Servisi
Kanun ve yönetmeliklerle belediye imar yönetmeliklerine uygun olarak tasdik edilen projelere göre yapı ruhsatı düzenlemek, tadilat ruhsatı ve yenileme ruhsatlarını vermek, ruhsat harçlarının tahakkuku yapılarak ruhsat dosyalarını eksiksiz olarak teslim alıp arşiv memurluğuna teslim etmek.
Evrak Servisi
Müdürlük yazışmalarını yürütmek, gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, yazışma metinlerini oluşturup imzalanma işlemlerini takip etmek, yazışma kuralları ve bunlarla ilgili değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.
Arşiv Servisi
Tüm proje ve evrakların yöntemine uygun olarak arşivlenip muhafaza edilmesini sağlamak, İstendiğinde bu evrakların tekrar çıkartılarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun’un 5226 sayılı yasanın 13. maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu konuda 11 Haziran 2005 tarihinde bir yönetmelik çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılacak olan bu birimlerin kuruluş ve işleyiş esasları ayrıntıya kavuşturulmuştur.

Büyükşehir belediyeleri ile il özel idareleri herhangi bir başka organdan izin almadan KUDEB kurabilirler. KUDEB'lerde görevlendirilen uzmanlar üç ay süre ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde staj yaparlar. Staj bitiminden sonra KUDEB çalışmalarına fiilen başlanır. Başvurular, bu yönetmelik hükümlerine göre KUDEB'e yapılır.

Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulan KUDEB’de görevli 6 kişilik uzman ekip, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde 3 aylık bir eğitimin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 59077742 – 165 / 29.12.2015 tarih ve sayılı kararı ile faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Kudeb ’in Görevleri;
A. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
B. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
C. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
D. Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
E. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleri ile koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
F. Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemlerin yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
G. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımının gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
H. 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 3.5.1985 tarihli 3l94 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunmak.