Salim TURAN
Salim TURAN
Birim Müdürü
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
0(424) 248 47 01-10 Hat
imar@elazig.bel.tr
Koordine Eden Başkan Yardımcısı: Sebahattin UÇAR

1- Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
2- Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.
3- Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.
4- Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek.
5- Kentleşmeyi yönlendirecek uygulama ve nazım imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
6- Tarihi ve kültürel mirasımızın ihya edilmesi ve korunması yönünde gerekli projeleri üretmek.
7- İl bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek.
8- Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.
9- Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve ihtiyacını belirleyerek ve ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmalar yapmak.
10- Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak.
11- Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol etmek.
12- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. Maddesine göre para cezası işlemi yapmak.
13- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.Maddesine göre işlem yapmak.
14- Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. Maddesine göre işlem yapmak.
15- Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.Maddesine göre işlem yapmak.
16- Yapı kullanma izin işlemlerini İmar Kanununun 30. Maddesine göre yerine getirmek.
17- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2. Maddesindeki işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol etmek.
18- Yapı denetim firmalarının inşaatlara ait hak edişlerini kontrol etmek ve ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak.
19- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 7. Maddesine göre yapı denetim firmalarının denetime ait sicillerini tutmak.
20- Yapı Denetim Kanununca denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika vermek.
21- Belediye sınırları dahilinde ki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapmak.
22- Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, iskan için yerinde kontrol işlemini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini, ayrıca hafta sonu ve bayram  nöbetlerini gerçekleştirmek.
 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 34 Memur,  1 Kadrolu İşçi, 31 Belper İşçi personel ile hizmet vermektedir.