Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere aşağıda sınırları, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı belirtilen alanlarda oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Fla/ığ Reledivesinc KDV hariç aylık 6.000.00 TL (ALTIBİN TÜRK LtRASI)'dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pa,\ \ ermek ü/cre 2886 sav ılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir.

Belediye Encümen Toplantı Salonu
03 Kasım 2015 12:00 TAMAMLANDI
PAYLAŞ