İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize Sürsürü ve Hüseynik Mahallerinde şehir imar planında akaryakıt alanı olarak işlenen 2 adet taşınmazın üzerinde akaryakıt istasyonu kurularak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. gereğince Açık arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilmesi

TAMAMLANDI
Belediyemi z Park ve Bahçele r Müdürlüğünc e kullanılmaya n ihtiya ç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devle t İhal e Kanununu n 45.maddesine gör e Açı k Arttırm a suretiyle satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan ilimiz merkez Balakgazi Caddesinde (l.Harput Caddesi) 58. Bosna Hersek Bulvarı (İstasyon Caddesi) 40, Gazi Caddesinde 73, Hürriyet Caddesinde 66, Şehit İlhanlar Caddesinde 226, Vali Fahribey Caddesinde 57, Zübeyde Hanım Caddesinde 42 araç olmak üzere toplam 562 araçlık ücretli Sınırlı Süreli Otopark (parkomat) uygulaması yapılmak üzere işletme hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.gereğince Açık arttırma suretiyle 3 (üç) müddetle kiraya işi olup, araç sayısının dağılımı, yer listesi ve kroki şartname ekindedir

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, iştirak bedeli, ihale tarih ve saati yazılı büfeleri 288 6 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda ilimiz merkez Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi mevkii ada: 126.parsel:40, bağ imsiz bölüm No:2 de 74.70 m2 olarak görünen, ancak hali hazırda yaklaşık 83 m2 olan dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi, cinsi, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 15 (onbeş) ayrı noktada kurulacak baz istasyon yerlerinin noktasal bazda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, cinsi, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 1(bir) adet büfe yeri, 1(bir) adet dükkan ve 2 (iki) adet komisyoncu dükkanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz merkez İlçe Harput Mahallesi ada:81, parsel: 5 ve 6 numaralı taşınmaz üzerinde inşaa edilen 582 (beşyüzsekseniki) m2?lik 5 (beş) adet ev apart oteli olarak bir bütün halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
ilimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi tapuda ada:72, parsel:3,4,6,7,8,9 ve 10 numaralı taşınmaz üzerinde (Hükümet Konağı Karşısmda) bulunan 877 m2'lik otopark ve oto yıkama yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan 1 (bir) adet dükkanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 uncu maddelerinin esasları doğrultusunda 51.maddesinin (e) bendi uyarınca pazarlık (arttırma) usulü ile 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
ilimiz SürsürU Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adma kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammenbedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilenOto Galericiler Sitesinde bulunan Kafeterya ve önündeki boş alanın Kafeterya,Çay Bahçesi ve Lokanta olarakkullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 27 (yirmiyedi) ayrı noktada kurulu baz istasyon yerlerinin (toplam 866 m2’lik alan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz merkez İlçe Harput Mahallesi ada:81, parsel: 5 ve 6 numaralı taşınmaz üzerinde inşaa edilen 582 (beşyüzsekseniki) m2’lik 5 (beş) adet ev apart oteli olarak bir bütün halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii ada:126,parsel:40 numarada bulunan aşağıda bağımsız bölüm nosu, dükkan nosu (Proje Kapı), Kat No,muhammen bedeli,geçici teminatı,,ihale tarihleri ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere ilan detayında mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı büfe yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 27 (yirmiyedi) ayrı noktada kurulu baz istasyon yerlerinin (toplam 866 m2'lik alan) açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir

TAMAMLANDI
İlan detayında belirtilmiş olan "Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere 7 adet büfe yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi"

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere aşağıda sınırları, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı belirtilen alanlarda oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Fla/ığ Reledivesinc KDV hariç aylık 6.000.00 TL (ALTIBİN TÜRK LtRASI)'dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pa,\ \ ermek ü/cre 2886 sav ılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
İlimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan dükkanların kiraya verilecektir

TAMAMLANDI
ilimiz Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Maliye Hazinesi adma kayıtlı taşınmazüzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, muhammen bedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göreambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması için istekli tarafından kaynağında ayrı toplananambalaj atıklarının brüt satışından elde edilen gelirden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç aylık 10.000,00 TL(ONBİN TÜRK LİRASIj'dan az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği miktarda pay vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhaleKanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 3(üç) yıllığına ihale edilecektir.

Toplam 245 ilan.