İhale ve Doğrudan Teminler

TAMAMLANDI
Belediye İş Merkezi Zemin kat. Bağımsız bölüm no:Z09, kapı no;7, 50,00'm2'lik dükkan 10 (on) yıl

TAMAMLANDI
Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi Mevkii 126 ada, 40 numaralı parsel üzerinde inşa edilen Mülkiyeti Belediyemize ait ilanda bağımsız bölüm nosu, dükkan ve ofis nosu (Proje Kapı), Kat No, muhammen bedeli, geçici teminatı, vasfi, ihale tarihleri ve saafi yazılı Ofis ve dükkanlar açık arttırma usulü ile 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.

TAMAMLANDI
Belediye İş Merkezi 3. Katında bulunan toplam 13 adet dükkan kiraya verilecektir...

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Su Endeks Okuma Servisinde Kullanılmak Üzere Su Okuma Makbuzu Alımı İşi Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacaktır

TAMAMLANDI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Büro Koltuğu ve Çalışma Koltuğu Alımı Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacaktır

TAMAMLANDI
Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan ve 30Mld imar paftasmda park alanı içerisine konulacak büfe yeri sadece engelli vatandaşlarımıza mahsus olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43 ve 49 Maddelerinin esasları doğrultusunda 51.Maddenin (e) bendi uyarınca pazarlık suretiyle ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisi ve Pl - P2 Pompa İstasyonlarmm banyo, tuvalet ve mutfaklarmm onanmlannın yapılması işi doğrudan temin ile yaptırılacaktır

TAMAMLANDI
Elazığ Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, moniajı. bakım ve onarımı karşılığında işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

TAMAMLANDI
İşletme iştirakler müdürlüğü'ne bağlı su arıza servisinde kullanılmak üzere elektrofüzyon kaynak makinası ve benzinli elektrik jeneratörü alımı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

TAMAMLANDI
İşletme ve iştirakler müdürlüğü'ne bağlı kanalizayson servisinde kullanılmak üzere baca kapağı işi doğrudan temin yolu ile yapılacaktır

TAMAMLANDI
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak sadece engelli vatandaşlarımızca işletilmek üzere 7 adet büfe yerinin ihale edilecektir

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzce İlan detayında özellikleri belirtilen Doğalgaz kalorifer kazanı alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
İtfaiye Müdürlüğünün doğalgaz tesisatının yaptırılması işi Doğrudan Temin ile yaptırılacaktır.

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı belirtilen mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

TAMAMLANDI
İlan Detayında cins ve miktarı belirtilen Koruge Boru mal/hizmet kalemleri İdaremiz tarafından satın alınacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere telsiz alımı yapılacaktır.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılmak üzere basınç pompası, Hidromotor, Kuka Hotrum Malzeme alımı yaplacktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı Kanalizasyon Servisinde kullanılan vidanjör için hizmet alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Sürsürü Mahallesi Yadigar Bahçeleri Kız Kuran Kursu etrafı beton çit duvar yapımı, Mevlana Cami etrafı kaldırım ve çevre düzenleme yapım işi doğrudan temin ile yapılacaktır.

TAMAMLANDI
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ilimizde tüm sağlık kuruluşlarından, muayenehane ve güzellik salonların vb. kuruluşlarda oluşan Tıbbi atıkların; toplaması taşınması ve Mülkiyeti Belediyemize ait Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sarıçubuk Köyü Mevkiinde 4500,14 m2’lik bölümünde kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dâhilinde 2 yıl (24 ay) müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir.

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüze bağlı şehirlerarası otobüs terminalinde kullanılmak üzere Yangın dolabı, yangın tüpü dolumu gibi ilan detayında özellikleri ve miktarı belirtilen malzeme/hizmet alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve ilan detayında özellikleri miktarı belirtilen 300'lük Koruger Boru maşonları ile birlikte alımı yapılacaktır

TAMAMLANDI
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan ve ilan detayında belirtilen mal/hizmet kalemlerinin alımı yapıalcaktır

Toplam 216 ilan.