KVKK Aydınlatma Metni

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz;

Elazığ Belediyesi 5747 sayılı yasa ile kurulmuş olup belediye kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatın kendisine yüklemiş olduğu yetki ve sorumlulukları kullanmaktadır. Elazığ Belediyesi  olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu olguyla, Kurum olarak   Elazığ Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Elazığ Belediyesi veri sorumlusu sıfatıyla sorumlulukları üstlenmektedir.
 

Elazığ Belediyesi’nin Kişisel verileri toplamasının yasal dayanakları

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Vatandaşlarımızın kişisel verileri, başta 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda yasal haklarının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla işlenmektedir.
 

Elazığ Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.elazıg.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz, e-belediye veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Elazığ Belediyesi tarafından işlenmektedir.

Elazığ Belediyesi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

1. Kurumsal web sitemiz,mobil uygulama ve e-belediye üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek

2. Çağrı Merkezi  üzerinden yapılan  bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek.

3. Elektronik ortam ve platformlarda  (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

4. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

5. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi, mobil uygulama ve e-belediye uygulamalarında işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek.

6. Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek.

7. Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek.

8. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Elazığ Belediyesi kişisel verileri nasıl  korunuyor?

Elazığ Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Elazığ Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Elazığ Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Elazığ Belediyesi kişisel verilerinizi  paylaşıyor mu ?

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasal mevzuat uyarınca  kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer mevzuatın belediyelere yüklemiş olduğu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişi ve kurumlarla 6698 sayılı yasaya uygun olarak  kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Elazığ Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle belediyemize  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Elazığ Belediyesi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için vatandaşlarımızın Elazığ Belediyesi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Çerez Politikası Nedir?

 Bu çerez uygulamaları politikası Elazığ Belediyesi tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar içindir.

Çerezler (Cookies) Nedir?

Çerezler web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.

Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz.

Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

İşbu KVKK Aydınlatma Metni en son 27/05/2021 tarihinde güncellenerek www.elazig.bel.tr sitesinde yayınlanmıştır.

PAYLAŞ