Hayvancılık

Tarım sektörü gelirlerinde önemli paya sahip olan hayvancılık faaliyetlerinde daha çok büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunu küçükbaş ve kümes hayvanı yetiştiriciliği izlemektedir. Flora bakımından zengin yörelerde ise arıcılık yapılmaktadır.
 
İlçe Adı
Hayvanın Cinsi ve Sayısı
 
Sığır
Manda
Koyun
Keçi
Kanatlı
Merkez
39860
550
80000
7000
41 000
Ağın
1 150
 
4000
500
2600
Alacakaya
2780
 
3000
400
4400
Ancak
6980
 
3000
11 000
8500
Baskil
5125
 
8000
650
9500
Karakocan
18790
90
34000
4350
10300
Keban
1 910
 
5500
1 100
5500
Kovancılar
20740
430
54000
20200
36000
Maden
6765
 
6500
3600
11 000
Palu
9955
190
12500
12700
21 500
Sivrice
6 145
 
28500
3200
10300
Toplam
120200
1 260
239 000
64700
160600
Tablo: Elazığ'da Hayvan Varlığı (1997)
 
Elazığ'da hayvancılığı ıslah ve geliştirme amacına dönük suni tohumlama çalışmaları yapılmaktadır. Suni tohumlamanın götürülemediği yerlerde ise tabii tohumlama çalışmaları sürdürülmektedir.
 
    
Zengin iç su potansiyeline sahip olan Elazığ'da iç su kaynaklarını korumak, stokların tahribatını önlemek, su ürünleri üretimini geliştirmek için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Faaliyette bulunan 12 su ürünleri üretim kooperatifinde toplam 259 ortak mevcuttur.
 
 
Elazığ ilinde DİE’nin 1997 verilerine göre toplam 123.910 büyük baş, 351.870 küçük baş ve 4.536.430 adet kanatlı mevcuttur.Bu mevcudu türler bazında ele alındığında toplam 122.920 baş sığır vardır (Tablo 1). Bu varlığın da 9.800 başı kültür ırkı, 53.270 başı kültür ırk melezi 59.850 başı ise yerli ırklardan oluşmuştur. Elazığ ili toplam sığır varlığı içerisinde kültür ırkı ve melezlerinin payı %51.31’dir. Diğer taraftan bu oran Türkiye genelinde ise %57.26 dır. Görüldüğü gibi mevcut sığır varlığının ıslahı açısından Elazığ ili Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır. Elazığ’da mevcut sığır ırkları Esmer, Holştayn, Simental, Doğu Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara ve bunların melezlerinden ibarettir
 
 
Kültür ırkı
Kültür Melezi
Yerli Irk
Toplam
Elazığ
9800
53270
59850
122920
Türkiye
1
715000
4690000
4780000
11185000
Elazığ/Türkiye
0.57
1.14
1.25
1.10
Kaynak: D.İ.E. Tarımsal Yapı 1997
 
Manda, sığıra göre daha ekstansif üretimi yapılan ve özellikle arazi şartlarına (sulu, bataklık arazi durumu) bağlı bir türdür. Son yıllarda gerek Türkiye genelinde ve gerekse Elazığ ‘da manda sayısı hızla azalmaktadır. Nitekim 1997 verilerine göre Elazığ’da 990 baş manda mevcut olup, bu sayı Türkiye toplamı için %0,51’lik bir dilimi oluşturmaktadır
 
Tablo 2. Türkiye ve Elazığ’da 1997 yılı manda varlığı.
 
Toplam
Elazığ
990
Türkiye
194000
Elazığ/Türkiye
0.51
Kaynak: D.İ.E. Tarımsal Yapı 1997
 
Elazığ’da 271.900 baş koyun ve 79.970 baş da keçi mevcuttur (Tablo 3). Mevcut koyunların hemen tamamı yerli ırklar olan Akkaraman, Morkaraman ve İvesi ırkları ile bunların karışık melezlerinden oluşmuştur. Keçi varlığı da aynı şekilde hemen tamamen kıl keçisinden ibarettir.
 
 
Koyun
Keçi
Elazığ
271900
79970
Türkiye
30238000
8376000
Elazığ/Türkiye
0.90
0.95
Kaynak: D.İ.E. Tarımsal Yapı 1997
 
Elazığ’da 1.530 at, 8.790 eşek ve 1.830 katır olmak üzere toplam 12.150 baş tek tırnaklı vardır (Tablo 4). Bu türlerde sayı her geçen gün azalmakla birlikte, halen ilin bazı yörelerinde özellikle ulaşım ve tarımdaki fonksiyonları dolayısıyla kullanılmaktadır.
 
Tablo 4. Türkiye ve Elazığ’da 1997 yılı tek tırnaklı varlığı.
 
At
Eşek
Katır
Toplam
Elazığ
1530
8790
1830
 
Türkiye
345000
640000
142000
 
Elazığ/Türkiye
0.44
1.37
1.29
1.08
Kaynak: D.İ.E. Tarımsal Yapı 1997
 
Elazığ diğer hayvan türlerindeki mevcudundan farklı olarak Türkiye içinde yaklaşık %4’lük bir pay ve 4.3 milyon broyler varlığı ile önemli bir üretim gerçekleştirmektedir (Tablo 5). Bu yüksek potansiyelde ildeki broyler üreticilerinin hemen tamamının bir şirket ile entegrasyona gitmiş olmasının ve buna bağlı olarak üretim giderlerinin rahat temininin ve pazarlama sıkıntısı olmamasının büyük payı vardır. Broyler varlığının dışında diğer kanatlı türlerinde kayda değer bir mevcuttan bahsedilemez.
 
 
Yumurta Tavuğu
Broyler
Hindi
Ördek
Kaz
Toplam
Elazığ
254300
4247000
24830
5100
5200
 
Türkiye
61402000
104871000
5328000
1829000
1795000
 
Elazığ/TR
0.41
4.05
0.47
0.28
0.29
2.59
Kaynak: D.İ.E. Tarımsal Yapı 1997
 
İlde 1997 yılı kovan sayısı 42.032 adet olup, bal üretimi 509 ve bal mumu üretimi 16 tondur (Tablo 6). Kovan sayısı bakımından Türkiye geneline göre %1.05’lik paya sahip olan ilde, bal üretimi açısından bu oranın %0.80 olması, kovan başına verimin Türkiye genelinden düşük olduğunu göstermektedir.
 
 
Kovan Sayısı
Bal Üretimi
Balmumu Üretimi
Elazığ
42032
509
16
Türkiye
4002302
63319
3753
Elazığ/TR
1.05
0.80
0.43
Kaynak: D.İ.E. Tarımsal Yapı 1997
 
HAYVANSAL ÜRÜNLER        
 
Elazığ ilinde ve Türkiye genelinde DIE’nin 1997 yılı verilerine göre türler bazında sağılan hayvan sayıları, süt üretimleri ve hayvan başına süt verimleri Tablo 7’de sunulmuştur.
 
 
 
İnek
Manda
Koyun
Keçi
Toplam
Elazığ
A
61637
425
176684
43236
 
B
57927
293
8481
3459
70160
C
939.8
689.4
48.0
80.0
-
Türkiye
A
5594290
92210
17168690
4307190
 
B
8914176
86700
826348
249302
10076526
C
1593.4
940.2
48.1
57.9
-
Elazığ/TR
A
1.10
0.46
1.03
1.00
 
B
0.65
0.34
1.03
1.39
0.70
Kaynak : DIE Tarımsal Yapı 1997
 
A: Sağılan hayvan sayısı (baş)
B: Süt üretimi (ton)
C: Hayvan başına süt verimi (kg/yıl)
 
Tablo 8. Türkiye ve Elazığ’da 1997 yılında kesilen hayvan sayısı, et üretimi ve hayvan başına et verimi.
 
 
İnek
Manda
Koyun
Keçi
Toplam
Elazığ
A
31536
99
46054
35507
 
B
6143
17
876
703
7739
C
194.8
171.7
19.0
19.8
 
Türkiye
A
2382346
36296
6488058
922322
 
B
379540
5640
116104
15592
516876
C
159.3
155.4
17.9
16.9
 
Elazığ/TR
A
1.32
0.27
0.71
3.85
1.15
B
1.62
0.30
0.75
4.51
1.50
Kaynak : DIE Tarımsal Yapı 1997
 
A: Kesilen hayvan sayısı (baş)
B: Et üretimi (ton)
C: Hayvan başına et verimi (kg/baş)
 
Tablonun incelenmesinden ilde toplam 70.000 ton süt üretildiği ve üretimin de yaklaşık % 82.56 sının sığır türünden elde edildiği görülmektedir. İl, Türkiye geneline göre sağılan toplam inek sayısının % 1,1 ine sahip olmasına karşın, inek sütü üretimi açısından %0.65’lik bir pay almaktadır. Bunda en önemli etken inek başına süt veriminin çok düşük olmasıdır. (İlde 939.8 kg/yıl, Türkiye’de 1593.4 kg/yıl)
 
Elazığ ve Türkiye genelinde 1997 yılında türler bazında kesilen hayvan sayıları, et üretimi ve hayvan başına et verimi Tablo 8’de verilmiştir. Tablo 8’de de görüldüğü gibi ilde toplam 7.739 ton kırmızı et üretimi gerçekleştirilmiş olup, bu üretim Türkiye genelinin %1.50’lik kısmını içermektedir. Yine aynı yıl Türkiye genelinde kırmızı et üretimi 516.876 tondur. Ancak DİE’nin bu verileri kombina, mezbaha ve kurban bayramı kesimlerini kapsamaktadır. Oysa bunların dışında çok miktarda da kaçak ve kayıt dışı kesimler mevcuttur. Nitekim DPT’nin 1997 et üretim değerlerine bakıldığında Türkiye genelinde 915.000 ton, buna karşılık DİE değerinin da 516.000 ton olduğu görülmektedir.
 
1997 yılında kesilen kayıtlı hayvanların et verimi açısından verimlilik değerleri incelendiğinde tüm türlerde hayvan başına et verimi ilde Türkiye genelinin üzerindedir. Bu da özellikle sığır besiciliğinin ilde yoğun yapılması, koyun ve keçi ırklarının da nispeten daha iyi çayır mera şartlarına sahip olmalarından ileri gelmektedir.
Elazığ’da ve Türkiye genelinde yapağı, kıl ve deri üretim miktarları Tablo 9’da özetlenmiştir. Bu tabloya göre Elazığ’da 1997 yılında 433 ton yapağı, 49 ton kıl ve 124415 adet değişik türlere ait deri üretilmiştir.
 
 
Yapağı (ton)
Kıl (ton)
Deri (adet)
Elazığ
433
49
124415
Türkiye
45632
3071
10735770
Elazığ/ Türkiye
0.95
1.60
1.16
 
Elazığ’da 1997 yılında 2.172 ton yumurta ve 10.900 ton beyaz et üretilmiştir (Tablo 10). Bu üretimlerin Türkiye geneli içindeki paylarına baktığımızda yumurta da %0.29 iken bu oran beyaz ette %2.31’dir. Bu paylar da ilde beyaz et üretimi yönünde yapılan broyler yetiştiriciliğinin yumurtacı hibrit yetiştiriciliğine göre çok daha iyi durumda olduğunu göstermektedir.
 
 
Yumurta (ton)
Elazığ
2172
10900
Türkiye
755584
471415
Elazığ/ Türkiye
0.29
2.31
PAYLAŞ