Ekim 2013 Belediye Meclisi Toplantı ve Kararları

2013 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

KARAR NO

KARAR ÖZETİ      

01/10/2013

2013/169

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde 01/10/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

01/10/2013

2013/170

Plan tadilatları ile ilgili 6 maddelik taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

01/10/2013

2013/171

Belediyemiz hudutları dahilinde ve mülkiyeti belediyemize ait olan parkomat olarak tabir edilen sınırlı süreli park uygulama alanlarının Elazığ Özel İdare Tar. Hayv. Ürün. Turz. Teks. Mad.İnş. Ürt. Paz. Tic. San. A.Ş. tarafından kullanıma elverişli olarak donatılmış techizatı ve nihayetinde fiziken kullanıma hazır hale getirilmesi kaydıyla  toplam 10 (on) yıllık 1.500.000,00TL (Birmilyonbeşyüzbin) bedel karşılığında 10 (on) yıllığına %97 hissesi Elazığ Belediyesine ait olan Elazığ Özel İdare Tar. Hayv. Ürün. Turz. Teks. Mad.İnş. Ürt. Paz. Tic. San. A.Ş.’ye kiraya verilmesine,

Belediyemiz sınırları dahilinde ve mülkiyeti belediyemize ait olan Kent Mobilyaları (CLP, MEGALİGHT KULEBOARD, BİLBOARD) ve otobüs duraklarının daha modern hale getirilmesi, diğer kent mobilyalarının 1 (bir) yıllık süre zarfında Elazığ Özel İdare Tar. Hayv. Ürün. Turz. Teks. Mad.İnş. Ürt. Paz. Tic. San. A.Ş. tarafından yenilenmesi şartıyla toplam 10 (on) yıllık 1.800.000,00TL (Birmilyonsekizyüzbin) bedelle 10 (on) yıllığına %97 hissesi Elazığ Belediyesine ait olan Elazığ Özel İdare Tar. Hayv. Ürün. Turz. Teks. Mad.İnş. Ürt. Paz. Tic. San. A.Ş.’ne kiraya verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

02/10/2013

2013/172

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 02/10/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

02/10/2013

2013/173

Belediyemiz dolu-boş memur kadrolarına ekli cetvelde belirtildiği şekilde iptal ve ihdas yapılmasına dair belediyemiz meclisinin 03/09/2013 tarih ve 2013/163 sayılı kararı alındığı, Alınan karar ekindeki cetvelde 46 adet 1.dereceli mühendis kadrosu belirtildiği, Ancak bu kadrolardan 3 adet 2.dereceli mühendis, 2 adet 3.dereceli mühendis, 3 adet 4.dereceli mühendis  kadrolarının belirtilmesi gerekirken sehven 1.dereceli mühendis kadrosu olarak belirtildiği anlaşıldığından; Belediyemiz boş memur kadrolarından ekli cetvelde belirtildiği şekilde iptal ve ihdaslarının yapılmasına,oybirliğiyle karar verildi.

     02/10/2013

2013/174

Belediyemizin 2014  Mali Yılına ait Ücret Tarifesiyle ilgili hazırlanan tasarının incelenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere,"Tarife Komisyonu"na tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

02/10/2013

2013/175

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde toplu taşımacılık hizmeti yapmakta olan Özel Halk Otobüs müstecirleri adına Özel Halk Otobüsleri Derneği belediyemize müracaat ederek, akaryakıta gelen yüksek zamlardan dolayı mağdur oldukları gerekçesiyle öğrenci biletinin 1.50TL, Tam biletin ise 2.00TL olması talepleri ile ilgili konunun değerlendirilerek meclise bir rapor halinde sunulmak üzere, “Tarife Komisyonu”na tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

02/10/2013

2013/176

Yeni Mahalle Alaca Sokağın isminin değiştirilerek Şht. Jandarma Üst Teğmen Aytaç KAYA isminin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

02/10/2013

2013/177

Harput Şehri mahallelerinden Cami-i Kebir Mahallesi sakinlerinden hayrat ve hasenat sahibi, hayır ve sadaka işlerine rağbet eden, seyyidlerin reisi Keşşafzade Seyyid Mustafa Ağa oğlu Seyyid Hacı Ali Ağa isminin Harputta bulunan sokaklardan birine verilmesi için verilen önerge hakkında meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; bahse konu ismin değerlendirilerek uygun görülmesi halinde ismin verileceği sokağın belirlenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere konunun “İsim Tespit Komisyonu”na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

02/10/2013

2013/178

Yer Altı Çöp Konteynır Sistemlerinin alınması için kullanılmak üzere iller Bankası A.Ş den (Faiz Hariç) 1.000.000,00 (Birmilyonlira) TL kredi kullanılmasına

02/10/2013

2013/179

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01.3.9.00 fonksiyonlu bütçesindeki 06.3.1.01 (Bilgisayar Yazılım Alımları) ekonomik kodundan, Özel Kalem Müdürlüğünün 01.1.1.00 fonksiyonlu bütçesinde bulunan 03.6.101 (Temsil Ağırlama), 05.3.1.05 (Memur Yemek Ücreti), 03.2.1.01 (Kırtasiye Alımları) ile 03.3.01.01 (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları) gider kodlarına aktarma yapılmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 

03/10/2013

2013/180

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 03/10/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

03/10/2013

2013/181

16/09/2012 tarihinde Bingöl’de şehit düşen Şht. Polis memuru Fatih CELAYİR isminin ilimizde yapımı yeni biten Çaydaçıra alt geçidine verilmesi için ailesi tarafından verilen dilekçe hakkında, belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; bahse konu ismin verileceği uygun başka bir yerin belirlenerek bir rapor halinde yeniden meclise sunulmak üzere “isim tespit Komisyonu”na havalesine, Alınan iş bu karar hakkında gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

03/10/2013

2013/182

İlimiz ve Türk sporuna yıllarca hizmet etmiş 8 defa Türkiye maraton şampiyonu olan ve ülkemize maratonda ilk altın madalyayı kazandıran 1992 yılında’da vefat eden Ahmet AYTAR’ın kendi adıyla anılan kapalı spor salonunun yıkılarak yerine yeniden düzenlenecek olan parka Ahmet AYTAR parkı olarak adlandırılması hususundaki önerge hakkında belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; bahse konu ismin değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde bir rapor halinde yeniden meclise sunulmak üzere “isim tespit Komisyonu”na havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

03/10/2013

2013/183

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği; Belediyemiz 2014 Mali Yılına ait ekli Performans Programının tanzim edildiği şekilde aynen tasdik edilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

03/10/2013

2013/184

Mülkiyeti belediyemize ait Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan çok katlı otopark müsteciri mevcut otoparkın üst zemini üzerinde çay bahçesi,havuz,kamelya ve mevcut alanın yeşillendirilmesi talebinde bulunduğu, talebine ilişkin belediyemiz encümeninin 30/07/2013 tarih ve 2013/753 sayılı kararı tesis edildiği, alınan encümen kararında konunun belediyemiz meclisince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup. Konu hakkında meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; konunun hukuki açıdan detaylı şekilde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere “Hukuk Komisyonuna” tevdiine, oybirliğiyle karar verildi.

03/10/2013

2013/185

Tapunun Elazığ  ili Merkez Rızaiye Mahallesi ada:129,parsel:27 üzerindeki taşınmaz Elazığ 1/1000 Uygulama İmar planında belediye hizmet alanı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın Sağlık Tesis alanı olarak düzenlenmesine dair hazırlanan plan tadilat talebinin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

04/10/2013

2013/186

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 04/10/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

04/10/2013

2013/187

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve koruma Vakfı (ZİÇEV) belediyemize müracaat ederek;Zihinsel Engelli bireylere kamu yararı adına engelli çiftlik projesinde bulunan çevre duvarları,peyzaj işleri, ağaçlandırma ve sulama suyunun temini için sondaj kuyusunun belediyemiz tarafından yapılmasını talep ettiği anlaşıldığından, Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi uyarınca; Söz konusu işlemlerin protokol çerçevesinde yapılabilmesi için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

04/10/2013

2013/188

İmar Komisyonu tarafından 04/10/2013 tarihli rapor ile Belediye Meclisine sunulan,1 numaradan 16 dahil numaraya kadar 16 maddelik plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporu görüşüldü.

 

PAYLAŞ