Şubat 2013 Belediye Meclisi Toplantı ve Kararları

2013 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ      

01/02/2013

 

2013/24

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile belediye meclisine sunulan 9 maddeden oluşan imar plan tadilatlarına ilişkin tekliflerin;taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi

01/02/2013

2013/25

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu’nun bir yıllık görev süresi 03/02/2013 tarihinde sona ereceğinden 01.02.2013- 01.02.2014 tarihleri arasında görev yapmak üzere aşağıda İsimleri yazılı Meclis Üyelerinden Müteşekkil Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu olarak  seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

01/02/2013

 

2013/26

Engelliler Komisyonu’nun bir yıllık görev süresi 03/02/2013 tarihinde sona ereceğinden 01.02.2013- 01.02.2014 tarihleri arasında görev yapmak üzere aşağıda İsimleri yazılı Meclis Üyelerinden Müteşekkil Engelliler Komisyonu olarak  seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

01/02/2013

 

 

2013/27

 

Mesut AYDIN isimli vatandaş 21/12/2012 tarihli dilekçe ile belediyemize müracaat ederek; Akpınar Mahallesi Susam Sokakta uzun yıllar ikamet eden Bakkalbaşı Hacı AYDIN’ın isminin Akpınar Mahallesi Susam Sokaktan ayrılan ve yeni oluşacak olan sokağa verilmesi ile ilgili teklif hakkında belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; teklif meclis üyelerimizce’de benimsendiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi uyarınca; konunun detaylı bir şekilde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere "İsim Tespit Komisyonu"na tevdiine, oyçokluğuyla karar verildi.

01/02/2013

 

2013/28

 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehirler arası Otobüs terminalinde faaliyet gösteren firma sahipleri Belediyemize 17/01/2013 tarih 200 sayılı dilekçe müracaat ederek ;Otogar giriş çıkış ücretlerinin yüksek olduğunu beyan ettikleri anlaşıldığından. Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; Çevre illerinde dikkate alınmak suretiyle konunun detaylı bir şekilde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere "Tarife Komisyonu"na tevdiine,oybirliğiyle karar verildi.

01/02/2013

 

2013/29

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 01/02/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

04/02/2013

 

2013/30

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile belediye meclisine sunulan 2 maddeden oluşan imar plan tadilatlarına ilişkin tekliflerin;taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi

04/02/2013

2013/31

Belediyemiz boş memur kadrolarından ekli cetvelde belirtildiği şekilde iptal ve ihdaslarının yapılmasına,oybirliğiyle karar verildi

04/02/2013

2013/32

İller Bankasından yatırım kredisi alınmasına ilişkin yetki verilmesi.

04/02/2013

2013/33

İller Bankasından yatırım kredisi alınmasına ilişkin yetki verilmesi

04/02/2013

2013/34

İller Bankasından kredi alınmasına ilişkin yetki verilmesi

04/02/2013

2013/35

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan İlimizde Servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili Servis Araçları Yönetmelik taslağı hakkında belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; İlimizde Servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler (Madde:6,18,20 ve 21) maddeleri uygun görülerek görüş birliğine varıldığından son şekli verilen yönetmeliğin tanzim edildiği şekilde aynen tasdik edilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

04/02/2013

2013/36

 

Elazığ İli Merkez Kesrik Mahallesi sınırlarında bulunan ada:4228 parsel:2 nolu taşınmazın tamamı 37.609,00 m2 olup bunun 305m2’lik kısmı belediyemize ait olduğu.Söz konusu taşınmaz için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğünün 31/12/2012 tarih ve 648105 yazısına istinaden bedelsiz devri istenmekte olduğu anlaşıldığından, Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; Söz konusu taşınmaz üzerinde Hamzabey Barajı ve Tesisleri inşaatı kapsamında Arıtma Tesisi yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca; Kesrik Mahallesinde 37.609,00 m2’lik ada:4228 parsel:2 nolu taşınmazın belediyemize ait 305m2’lik kısmının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına bedelsis devrinin yapılmasına, ayrıca konuya ilişkin protokollere imza atmak üzere Belediye başkanına ve belediye encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

04/02/2013

 

2013/37

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca; Hüseynik  Mahallesi,Ada:2088 parsel:1 nolu taşınmazın 7000 m2 lik kısmının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilmesine, ayrıca yapımını gerçekleştirmek ve konuya ilişkin protokollere imza atmak üzere Belediye başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

04/02/2013

 

2013/38

 

Meclis üyelerimizce verilen önerge üzerine, Belediyemiz meclisinin 04/01/2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; 16/03/2012 tarihinde Afganistanda düşen helikopterde şehit olan Üsteğmen Kara Pilot Tahsin BARUTÇU’nun  isminin ilimizde uygun görülecek cadde veya sokağa verilmesi talebi İsim Tespit komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda bahse konu ismin verileceği Caddenin belirlendiği komisyon raporundan anlaşılmış olup, belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; Üsteğmen Kara Pilot Tahsin BARUTÇU  isminin Çaydaçıra Mahallesindeki Adnan Kahveci Bulvarından ayrılan Caddeye verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

04/02/2013

 

2013/39

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 04/02/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

05/02/2013

2013/40

mahallesi, ada, parsel ve m2’si belirtilen gayrimenkuller şehir imar planında yol,yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrıldığından, söz konusu taşınmazların 5 yıllık İmar-İstimlak Proğramına alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

05/02/2013

2013/41

pafta,ada,parsel ve m2 leri belirtilen şehrimizin muhtelif mahallerinde bulunan belediyemize ait hisselerin parselin diğer hissedarlarına satışı veya takası için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

05/02/2013

 

2013/42

Harput koruma amaçlı imar planının 32M…..IVB paftasında Ulu Cami yanında bulunan Özel Proje Alanı -2 olarak işaretli alanda plan ve plan hükümleri çerçevesinde 30 yıl süreyle yap-işlet-devret modeliyle yaptırıp kiralanmasına ve konuyla ilgili olarak Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi

05/02/2013

2013/43

Şehirden Harput Mahallesinde teleferik ile ulaşım ve Harput’taki varış yerine seyir terasları yapımı işinin 30 yıl süreyle yap-işlet-devret modeliyle yaptırıp kiralanmasına ve konuyla ilgili olarak Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

05/02/2013

2013/44

katı atık sahalarında oluşacak karbon kökenli metan gazından elektrik enerjisi elde etmek ve cirosundan belediyeye kar payı vermesi için yap-işlet-devret yöntemiyle 29 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

05/02/2013

2013/45

 

Belediyemiz meclisinin 02/11/2012 tarih ve 2012/224 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonuna havale edilen; Şehrimizde büyük hizmetler yapan belediye başkanlarımızı gelecek nesillere taşımak gayesiyle isimlerinin yaşatılması için ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan parklara verilmesi talebi İsim Tespit komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda belediye başkanlarımızın isimlerinin verileceği parkların belirlendiği komisyon raporundan anlaşılmış olup, belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde belediye başkanlarımızın isimlerini gelecek nesillere taşımak gayesiyle yaşatılması için parklara verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

05/02/2013

2013/46

müdürlüklerin 03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım gederleri ekonomik kodlarında bulunan miktarlarının belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.7.3.03 Taşıt ve Bakım onarım giderleri koduna aktarılmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 

05/02/2013

2013/47

Temizlik İşleri Müdürlüğünün bütçesinde bulunan (03.2.6.02) Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları ekonomik kodunda bulunan 500.000,00TL’nin Veteriner İşleri Müdürlüğünün (04.2.1.00) fonksiyonlu bütçesinde bulunan (03.2.6.02) koduna aktarılmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 

05/02/2013

2013/48

Hankendi Belediye Meclisi 01/02/2013 tarih ve 8 nolu kararı ile Belediyemize katılmasına dair karar tesis ettiği anlaşılmış olup, bahse konu belediyenin taşınmaz durumu, imar durumu, personel durumu, vb. konularda geniş ve kapsamlı inceleme ve çalışma yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı Belediyemiz Meclis üyelerinden bir komisyon  oluşturulmasına, ayrıca bu komisyonun çalışmalarında her türlü desteği sağlamak üzere aşağıda isimleri yazılı müdürlüklerin görevlendirilmesine, çalışmanın tamamlanarak detaylı bir rapor ile belediye meclisine sulunmasına  oybirliğiyle kabul edildi.

05/02/2013

2013/49

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin , 05/02/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

06/02/2013

 

2013/50

İmar Komisyonu tarafından 06/02/2013 tarihli rapor ile Belediye Meclisine sunulan,1 numaradan 10 dahil numaraya kadar 10 maddelik plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporu madde madde okundu.Her madde ayrıntılı bir şekilde paftaları üzerinde meclise bilgi verildikten sonra yapılan müzakere neticesinde;kabulüne karar verildi.

06/02/2013

2013/51

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin , 06/02/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

PAYLAŞ