Kasım 2013 Belediye Meclisi Toplantı ve Kararları

2013 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ 
KARAR NO
KARAR ÖZETİ        
01/11/2013
2013/189
izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde 01/11/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi
01/11/2013
2013/190
Plan tadilatları ile ilgili 5 maddelik taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
01/11/2013
2013/191
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi gereğince; Belediyemizin 2014  Mali Yılı Bütçesi ile ilgili hazırlanan taslağının incelenmek üzere, "Plan ve Bütçe Komisyonu"na tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
04/11/2013
2013/192
izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 04/11/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi.
04/11/2013
2013/193
Plan tadilatları ile ilgili 2 maddelik taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
04/11/2013
2013/194
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince hazırlanan; Belediyemizin 2014 Mali yılı ücret tarifesinin 01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.
04/11/2013
2013/195
2013 yılı bütçesi hazırlanırken belediye bütçesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğüne ait (04.5.1.00) fonsiyonel kodundaki (06.5.7.07) nolu ekonomik kodlu gider kaleminin ödeneği yetersiz  kaldığı anlaşıldığından, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 46.23.02.51 kurumsal-0103.9.00-Fonksiyonel-5-Finansal-06.3.1.01 Ekonomik gider ödenek kaleminden söz konusu koda 1.500.000,00TL (Birmilyonbeşyüzbin) ödenek aktarılmasına, oyçokluğuyla karar verildi. 
04/11/2013
2013/196
Prof.Dr. Mustafa Temizer Parkı ve Atapark olarak adlandırılan tesisler hakkında Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; İlgili müstecirlerimiz tarafından ekte sunulan projelerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenip tasdikinin sağlanarak belediye meclisine sunulmak üzere görüş birliğine varıldığından bu bağlamda söz konusu projelerin tasdikinin yapılarak belediye meclisine sunulmasına bu hususta gerekli işlemin yapılmak üzere konunun İmar müdürlüğüne tevdiine oyçokluğuyla karar verildi. 
04/11/2013
2013/197
Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Sebze Halinde tahsisli bulunan 81 adet işyeri müstecirinden (komisyoncudan) 2014 mali yılı için, mevcut 2013 yılı kira bedeli üzerinden bir yıllık kira bedeline tekabül eden tutarda kati teminat alınmasına, Alınan iş bu karar hakkında gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin Etüd Proje Müdürlüğüne tevdiine, Oybirliğiyle karar verildi.
04/11/2013
2013/198
Ödenemeyen elektrik fatura bedeli ve cari borçlar için kullanılmak üzere Yurtiçi bankalarından kredi kullanılması.
05/11/2013
2013/199
izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 05/11/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

05/11/2013
2013/200
09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye  Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince belediye başkanı tarafından gündeme alınan, %97 hissesi Elazığ belediyesine ait Elazığ Özel idare Tar. Hayv. Ürün. Turz.Teks. Mad. İnş. Ürt. Paz. Tic. San. A.Ş. (ELÖZ) 22/10/2013 tarih ve 20 sayılı yazı ile belediyemize müracaat ederek  Mülkiyeti belediyemize ait İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi Belediye İş merkezi kat:9’da bulunan 4 ve 5 numaralı büroların şirketlerine piyasa şartlarında kiralanmasını talep ettiği anlaşılmış olup, Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; konunun detaylı bir şekilde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere "Tarife Komisyonu"na havalesine, oyçokluğuyla karar verildi.
05/11/2013
2013/201
mahallesi, ada, parsel ve m2’si belirtilen gayrimenkuller şehir imar planında yol,yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrıldığından, söz konusu taşınmazların 5 yıllık İmar-İstimlak Proğramına alınmasına, oyçokluğuyla karar verildi.
05/11/2013
2013/202
pafta,ada,parsel ve m2 leri belirtilen şehrimizin muhtelif mahallerinde bulunan belediyemize ait hisselerin parselin diğer hissedarlarına satışı veya takası için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesine, Alınan iş bu karar hakkında gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin Etüd Proje Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
05/11/2013
2013/203
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi uyarınca;İlimiz Kültür Mahallesi ile Yeni Mahalle arasında bulunan   Ahmet Aytar Kapalı Spor Salonu yıktırılarak yerine Belediyemiz tarafından yeni bir çalışma yapılarak meydan olarak düzenlendiğinden bu alana Ahmet Aytar isminin verilmesine, Alınan iş bu kararın tastiki için Valilik Makamına sunulması ve gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
08/11/2013
2013/204
ismi yazılı izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 08/11/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.
08/11/2013
2013/205
Plan tadilatları ile ilgili 1 maddelik taleplerin yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.
08/11/2013
2013/206
Prof.Dr. Mustafa Temizer Parkı ve Atapark olarak adlandırılan tesisler hakkında Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; Hukuki açıdan daha detaylı bir inceleme yapılmak üzere konunun ertelenmesi yönünde görüş birliğine varıldığından, daha sonraki yapılacak meclis toplantılarının birinde görüşülmek üzere Ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi. 
08/11/2013
2013/207
İmar Komisyonu tarafından 08/11/2013 tarihli rapor ile Belediye Meclisine sunulan,1 numaradan 5 dahil numaraya kadar 12 maddelik plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporu görüşüldü;
12/11/2013
2013/208
izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin yapılan oylama neticesinde izin dilekçeleri meclis üyelerince kabul edilmeyip, 12/11/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmamalarına, oyçokluğuyla karar verildi.
12/11/2013
2013/209
Belediyemizin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2014 mali yılına ait komisyon raporu okunduktan sonra, Analitik Bütçe Kararnamesi madde madde,yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi, Yılı Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi ve yılı finansman ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, Ayrıntılı harcama proğramı üç aylık dönemler itibariyle toplamlar üzerinden birinci düzeyde madde madde okunarak oylandı, maddelerden 1,2,3 ve 4 .maddelerin oyçokluğuyla 5,6,7,8,9 ve 10.maddelerin ise  oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.
12/11/2013
2013/210
İmar Komisyonu tarafından 12/11/2013 tarihli rapor ile Belediye Meclisine sunulan,1 numaradan 5 dahil numaraya kadar 3 maddelik plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporu görüşüldü;
12/11/2013
2013/211
Prof.Dr. Mustafa Temizer Parkı ve Atapark olarak adlandırılan tesisler hakkında Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; Hukuki açıdan daha detaylı bir inceleme yapılmak üzere konunun ertelenmesi yönünde görüş birliğine varıldığından, daha sonraki yapılacak meclis toplantılarının birinde görüşülmek üzere Ertelenmesine, oybirliğiyle karar verildi. 
12/11/2013
2013/212
Mülkiyeti belediyemize ait Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan çok katlı otopark müstecirinin mevcut otoparkın üst zemini üzerinde çay bahçesi,havuz,kamelya ve mevcut alanın yeşillendirilmesi talebinin Hukuk Komisyon raporununda nazara alınarak ilgili müdürlüğün veya müdürlüklerin kanun ve mevzuat çerçevesinde değerlendirmek üzere talebin ilgili müdürlüklere havalesinin kabulüne, alınan iş bu karar hakkında gerekli işlemin yapılması hususunda kararın bir örneğinin Etüd Proje Müdürlüğüne, bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne,bir örneğinin Zabıta Müdürlüğüne,bir örneğinin ise Yapı Kontrol Müdürlüğüne tevdiine oyçokluğuyla karar verildi.

 
PAYLAŞ