Ekim 2014 Meclis Toplantı Çağrısı ve Gündemleri

5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları görüşmek üzere, 01/10/2014 Çarşamba günü saat:18.00’de belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belediye  meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur.                             
Mücahit YANILMAZ
Belediye Başkanı
. Yoklama ve açılış
. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması.
      
GÜNDEM:
1-      Tapunun Elazığ ili merkez Akpınar Mahallesi ada:488,par sel:12 üzerindeki taşınmaz Elazığ 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 30L-1C paftasında batıda kalan 565 m2 lik kısmı B-5, doğuda kalan 500 m2 lik kısmı ise BL-8 yapı nizamında zeminde ticaret kullanımında konut alanı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında B-8, Yençok:24.50 m yapı nizamında zeminde ticaret kullanımı devam edecek şekilde Konut Alanına dönüştürülmesi için hazırlanan plan tadilatının imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
2-      Tapunun Elazığ ili merkez Sürsürü Mahallesi ada:2099,parsel:8 üzerindeki taşınmaz Elazığ 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 30K ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30K-3A paftasında BL-5, (0.30;1.50) yapı nizamında Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret Alanına, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında da fırın yapımı için E:1.50, hmax:15.50 yapı nizamında Ticaret Alanına dönüştürülmesi için hazırlanan plan tadilat talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
3-      Tapunun Elazığ ili merkez Sürsürü Mahallesi ada:1193,parsel:1,2,3,4,5,6,10,11 nolu taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım imar planı 30K ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı 30K-4b paftasında A-4 (0.30-1.20) nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Ticaret Alanına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında da E:1.50 hmax:15.50 nizamında Ticari Alana dönüştürülmesi için hazırlanan plan tadilat talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
4-      Tapunun Elazığ ili, Merkez, Bizmişen Köyü, Ada:3821 Parsel:1 üzerindeki taşınmaz Elazığ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 29J-1A paftasında h:6.50 yapı nizamında Sosyal Tesis Alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile Sosyal Tesis Alanı kullanımında değişiklik yapılmadan E:1.50, Yençok:15.50 yapı nizamına dönüştürülmesine dair talebin adanın kavşak niteliğinde olması ve arazide kot farkının fazla olması nedeniyle belediyemiz meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/156-1 sayılı kararı ile OYBİRLİĞİYLE RED edilmiş olup, meclis kararına süresi içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
5-      Tapunun Elazığ ili Merkez Sürsürü Mahallesi ada:3223,parsel:1 ve ada:3224 parsel:4 üzerindeki taşınmazlar Elazığ Güney Çevre Yolu 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı K42D-14B-1A ve     K42d-14B-1D paftalarında A-5, (0,25-1.25) yapı nizamında Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında plan tadilatı yapılarak E:1.25 sabit kalacak şekilde hmax:Serbest Yapı Nizamında Konut Alanına dönüştürülmesine dair hazırlanan plan tadilat talebi karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığa uyulması şartıyla belediyemiz meclisinin 05/08/2014 tarih ve 2014/130-6 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Söz konusu tadilata ada içerisindeki yapılaşmayı bozacağı, parsel bazında yapıldığı ve TAKS kaldırıldığı gerekçesiyle meclis kararına süresi içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
6-      5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği; Belediyemiz 2015 mali yılı performans programının görüşülmesi.
7-      Belediyemiz Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/152 Sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz İşletme ve iştirakler Müdürlüğüne ait Su Ücret Gelir Tarifesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
8-      Belediyemizin 2015 Mali yılı Ücret tarifesi tasarısı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
9-      Belediyemiz meclisinin 01/09/2014 tarih ve 2014/133 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde toplu taşıma hizmeti yürüten Özel Halk Otobüslerinin mevcut uygulanmakta olan otobüs bilet ücretlerinin günün şartlarının nazara alınarak yeniden belirlenmesi ile ilgili, ayrıca şehir içi toplu taşımacılık hizmetinde elektronik bilet (Akıllı Bilet) sistemi uygulamasına geçilmesi nedeniyle belirlenen ücretler ve uygulamalar ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
10-  Belediyemiz Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/153 Sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen;Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Su Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve eklenen maddeler için hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.
11-  Aşağıda Mahalle, ada,parsel ve m2’si belirtilen mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkul (arsa) gerektiğinde Devlet İhale yasasına göre satışı veya takası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

MAHALLESİ
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ M2’Sİ
İMARDAKİ DURUMU
Hüseynik
942
12
1,160
Konut Alanı (Ayrık Nizam 5 Kat)

 
 
 
12-    Aşağıda ada, parsel ve m2’si belirtilen şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan belediyemize ait hisseli parselin diğer hissedarlarına satışı veya takası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

MAHALLESİ
ADA
PARSEL
M2’Sİ
HİS. ORANI
BELD.HİS.
Kesrik
2282
6
381
258/381
258 M2

 
PAYLAŞ