Belediyemizin ağ,bilgisayar,güvenlik,haberleşme,sarf malzemeleri ve teknik alt yapısını güçlendirmek amacıyla malzeme alımı

ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ
20 Nisan 2021 14:00 TAMAMLANDI

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI Belediyemizin ağ,bilgisayar,güvenlik,haberleşme,sarf malzemeleri ve teknik alt yapısını güçlendirmek amacıyla malzeme alımı ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin; 
a) Adı: ELAZIĞ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 - ELAZIĞ MERKEZ / ELAZIĞ 
c) Telefon numarası: 4242484701-1602 
ç) Faks numarası: 4242484720 
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: ÜMİT YEŞİLKAYA-MEMUR 
Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin/alımın; 
a) Adı: Belediyemizin ağ,bilgisayar,güvenlik,haberleşme,sarf malzemeleri ve teknik alt yapısını güçlendirmek amacıyla malzeme alımı 
b) Türü: Mal alımı 
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır. 
d) Kodu: 
e) Miktarı: 
Toplam 197 adet mal kalemi ağ,bilgisayar,güvenlik,haberleşme,sarf malzemeleri ve teknik alt yapısını güçlendirmek amacıyla malzeme alımı 
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ/ELAZIĞ 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler
3.1. 
a) İhale kayıt numarası: 2021/163670 
b) İhale usulü: Açık ihale usulü 
c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 20.04.2021 
Saat: 14:00 
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ 
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. 
3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır. 
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu
4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
4.2. 4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir. 
4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 
4.4. Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. 
Madde 5- İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname, 
b) Teknik Şartname, 
c) Sözleşme Tasarısı, 
ç) Bu madde boş bırakılmıştır 
d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-M: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK051.2/EKAP_M: Geçici Teminat Bilgileri Formu, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi 
e) Bu madde boş bırakılmıştır. 
f) Bu madde boş bırakılmıştır.
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır. 
6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir. 
6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur. 
6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. 
6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz. 
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 
ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 
g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
h) Bu madde boş bırakılmıştır. 
ı) Bu bent boş bırakılmıştır.
i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge 
7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.
7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 
7.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.2.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.2.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 
{Belirtilmemiştir} 
7.5.5 Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 
7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır. 
7.6. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi: 
7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.8. Tekliflerin dili 
7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. 
7.9. Belgelerin sunuluş şekli: 
7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur. 
7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 
7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 
7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler. 
7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: 
7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir. 
7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 
7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir: 
1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır. 
2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 
7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir. 
7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 
7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. 
7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler 
7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi: 
7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 
7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 
7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır: 
7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. 
7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 
7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 
7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 
7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. 
7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli 
7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir. 
Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 
9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz. 
Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir. 
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 
Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. 
11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır. 
Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi
12.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması 
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir. 
13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. 
Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir. 
14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir. 
14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir. 
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler. 
14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir. 
Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 
15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 
15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir. 
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 
Madde 16 - İş ortaklığı
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 
16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 
16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır. 
16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur. 
16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 
Madde 17 - Konsorsiyum
17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
Madde 18 - Alt yükleniciler
18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü
19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
19.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi
20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
20.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 21 - Alternatif teklifler
21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 
Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli
22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. 
22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir. 
22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. 
22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır. 
22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır. 
22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. 
22.7. Bu madde boş bırakılmıştır. 
22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır. 
Madde 23 - Elektronik eksiltme 
23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür. 
24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir. 
24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir. 
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır. 
Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. NAKLİYE,YÜKLEME,BOŞALTMA,HER TÜRLÜ VERGİ,SİGORTA,RESİM VE HARÇLAR TEKLİF FİYATA DAHİLDİR. 
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
25.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 
25.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 26 - Geçici teminat
26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 
26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur. 
26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.08.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 
26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır. 
26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır. 
Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 
a)Tedavüldeki Türk Parası. 
b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan. 
c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. 
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların 27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 
27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
Madde 28- Geçici teminatın verilmesi
28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. 
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ELAZIĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA VAKIFBANK ELAZIĞ ŞUBESİ : TR 85 0001 5001 5800 7270 5239 96 İBAN NOLU HESABA yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir. 
Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir. 
29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir. 
29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir. 
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir. 
30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. 
Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi
31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. 
31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 
31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. 
31.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
31.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 
31.6. Bu madde boş bırakılmıştır. 
31.7. Bu madde boş bırakılmıştır. 
31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir. 
Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. 
32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. 
Madde 33 - Aşırı düşük teklifler
33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. 
Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır. 
35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir. 
Madde 35.3 - Fiyat avantajı uygulanması:
35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 36 - İhalenin karara bağlanması
36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. 
36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır. 
36.3. Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin ise teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. 
36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir. 
36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. 
36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. 
Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. 
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 
Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. 
38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 
38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır. 
Madde 39 - Sözleşmeye davet
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir. 
39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. 
Madde 40- Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur. 
Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır. 
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir. 
41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez. 
Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. 
42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. 
42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. 
42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez. 
42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir. 
Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. 
43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir. 
Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır. 
44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 
44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. 
44.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 
44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. 
44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 
V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir. 
a) Ödeme yeri ve şartları 
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı 
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi 
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
e) Cezalar ve sözleşmenin feshi 
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli
Madde 46 - Fiyat farkı
46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. 
46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller
47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır. 
Madde 47 - Diğer hususlar
48.1. Madde boş bırakılmıştır. 
EK:

Sıra No    Açıklama    Birimi    Miktarı
1    Diz Üstü Pc İçin Ram Ddr4     adet    5
2    Diz Üstü Pc İçin Ram Ddr4     adet    5
3    Hdmı Çoklayıcı    adet    2
4    3,5 inç hdd 8 Tb     adet    5
5    İşlemci İ9    adet    3
6    3,5 inç Hdd 1 TB     adet    10
7    Harici Dvd Rw     adet    3
8    Eternet Kartı    adet    5
9    Taşına Bilir Harici Harddisk    adet    7
10    3.5'' Sata Hdd İçin Usb 3.0 Harici Kutu    adet    7
11    Güç Ölçer Pemsanpermetre     adet    2
12    Kalem Havya    adet    3
13    Ekran kartı    adet    1
14    Masa Üstü Pc İçin Ram Ddr4     adet    3
15    Ddr4 Masa Üstü Ram 16 Gb    adet    6
16    Kablolu Mouse    adet    80
17    Kablolu Klavye    adet    50
18    Kablolu Klavye    adet    10
19    Güç Kaynağı    adet    3
20    Hdmı To Vga    adet    15
21    Tornavida Seti 6 Parça     adet    2
22    32 parça tornavida seti     adet    4
23    Mini pense seti 4 lu    adet    2
24    12 Volt Adaptör     adet    5
25    Masa Üstü Pc Ekran Kartı     adet    15
26    Ssd Harddisk Sata 3 / 2.5 İnç    adet    50
27    Ssd Harddisk Sata 3 / 2.5 İnç    adet    25
28    Taşınabilir Bilgisayar i7    adet    11
29    Masaüstü Bilgisayar     adet    27
30    Monitör     adet    5
31    USB Çoklayıcı     adet    20
32    Usb Ethernet     adet    10
33    Termal Ped     adet    2
34    Macun Yapıştırıcı     adet    4
35    Matkap Ucu Set     adet    1
36    70 Plastik Çekmece    adet    2
37    6’lı Grup Priz     adet    10
38    6’lı Grup Priz     adet    10
39    Anakart    adet    7
40    Anakart    adet    2
41    Anakart    adet    2
42    Atx Kasa    adet    12
43    Ddr2 Masa üstü Ram Ddr2 2 Gb    adet    5
44    Hdmı Kablo    adet    15
45    9 Volt Pil    adet    15
46    İzola Bant    adet    100
47    Displayport To Hdmi     adet    10
48    75 Parça Tornavida Seti    adet    2
49    Alet Taşıma Çantası    adet    8
50    Cımbız ı    adet    2
51    Metre     adet    2
52    Kablosuz Mouse     adet    25
53    Wireless Keyboard And Mouse     adet    15
54    2.5" Usb 3.0 Sata Harddisk Kutusu    adet    15
55    Konasatörler    adet    420
56    Tablet    adet    1
57    Flash Disk    adet    30
58    Flash Disk    adet    60
59    Pc soğutucu    adet    15
60    Notebook Universal Slim Adaptör    adet    15
61    i7 İşlemci    adet    2
62    Hızlı Yapıştırıcı    adet    15
63    Şarjlı Kalem Tornavida    adet    2
64    Akü    adet    8
65    Nvr Kayıt Cihazı 4 Kanal    adet    5
66    45 x Ptz Kamera,Bağlantı Ayağı ve Buatı teknik Şartnamesi    adet    2
67    12 Volt 3 Amper Plastik Kasa Adaptör    adet    20
68    12 Volt 5 Amper Plastik Kasa Adaptör 5.5x2.5mm Jak Fişli     adet    10
69    Dijital Multimetre    adet    1
70    Çok Fonksiyonlu Lcd Ağ Test Kablo Cihazı    adet    1
71    2 Mp Dış Kamera Teknik Şartnamesi     adet    20
72    4 Kanal Poe Nvr Teknik Şartnamesi    adet    5
73    8 Kanal Poe Nvr Teknik Şartnamesi     adet    5
74    8 Port Poe Swıtch Teknik Şartnamesi     adet    5
75    Taşınabilir Usb Blu-Ray Okuyucu Ve Yazıcı    adet    3
76    Kablosuz Cihazı    adet    5
77    Yıldırım Önleyici    adet    10
78    Kablosuz Adaptör     adet    20
79    Yangın Alarm Paneli     adet    1
80    Fm200 ( HFC-227ea )    adet    1
81    Hırsız Alarm Seti     adet    1
82    16 Port KVM Switch     adet    1
83    Güç Dağıtım Ünitesi ( PDU )     adet    1
84    CAT 6 KABLO     adet    10
85    Taşınabilir USB SSD     adet    3
86    Patch CAT6 Kablo 7 Metre     adet    10
87    Patch CAT6 Kablo 8 Metre     adet    10
88    Patch CAT6 Kablo 10 Metre     adet    10
89    Fiber Optik Dönüştürücü (SFP)     adet    10
90    Fiber Patch Cord SC-LC 2 Metre     adet    150
91    Fiber Patch Cord LC-LC 5 Metre     adet    20
92    Fiber Uç hata tespit cihazı     adet    1
93    Blu - Ray Disk 50 GB    adet    30
94    Blu - Ray Disk 100 GB     adet    10
95    Blu - Ray Disk 25 GB     adet    100
96    Merdiven     adet    1
97    4.5G Kablosuz Ağ Cihazı ( mikrotik RBLtAP-2HnD-R11-LTE-LR8)     adet    1
98    Dsl Yönlendirici    adet    2
99    Dış Ortam Kabinet     adet    2
100    Ac 24v 3a Adaptör Ptz Kamera Adaptörü     adet    4
101    RS232 / USB (Seri) Çevirici    adet    15
102    Lcd unıversal usb pil şarj cihazı     adet    3
103    Merkezi ortam Deneeme ve Uzaktan İzleme Sistemi     adet    1
104    Hasarlı Vida Sökme Seti    adet    2
105    Hp laserjet 78 a toner kit muadi    adet    10
106    Hp m 600-602 toner kit muadil    adet    25
107    Hp laserjet 83 a toner kit muaidl    adet    10
108    Hp laserjet 1102 toner kit muadil    adet    125
109    Hp lasetjet 17 a toner kit chipli muadil    adet    10
110    Hp laserjet 19 drum ünitesi chipli muadil    adet    10
111    Hp laserjet 1300 toner kit muadil    adet    3
112    Hp laserjet Q5949 toner kit muadil     adet    3
113    Hp laserjet 1020 toner kit muadil    adet    50
114    Hp colorlaserjet m 477 fn toner kit (cmyk) muadil    takım    2
115    Hp toner toz 1 kg    adet    15
116    Hp 1102 drum     adet    70
117    Oki colorlaserjet 573 dn drum ünitesi muadil    takım    3
118    Oki colorlaserjet 573 dn toner kit muadil chipli    takım    5
119    Oki colorlaserjet 573 dn transfer beeld     adet    3
120    Oki mb 451 drum ünitesi     adet    5
121    Oki 822 drum ünitesi (cmyk) muadil    takım    2
122    Oki 822 toner muadil chipli (cmyk) muadil    takım    2
123    Lexmark mx 310 chip     adet    35
124    Lexmark toner tozu 1 kg     adet    15
125    Lexmark 317 dn toner chip     adet    5
126    Lexmark 317 dn drum ünitesi muadil    adet    1
127    Lexmark cx 921 de renkli fotokopi mak toner cmyk orj    takım    3
128    Canon 6020-6030 toner kit muadil     adet    30
129    Canon 237 toner kit muadil     adet    5
130    Triumph adler p 4531 Mfp Toner Kit Muadil    adet    3
131    Brother L 2700 Dw Toner Kit Muadil    adet    3
132    Samsung 101 s toner kit muadil    adet    20
133    Samsung ml 3370 toner kit muadil    adet    15
134    Samsung 104 toner kit muadil     adet    5
135    Samsung ml 4075 toner kit muadil    adet    10
136    Samsung ml 4075 drum ünitesi muadil    adet    10
137    Samsung ml 2675 toner kit muadil    adet    10
138    Samsung ml 2675 drum kit muadil    adet    10
139    Samsung mlt 105 l toner kit muadil    adet    5
140    Samsung mlt 108 toner kit muadil    adet    5
141    Samsung f-650p toner kit muadil    adet    3
142    Samsung eksperess k3300 nr toner orijinal cmyk    takım    2
143    Samsung 111s toner muadil    adet    3
144    Samsung dolum toner toz 1 kg     adet    15
145    Samsung m 4075 fx feeder kapak tutma menteşesi sag ve sol taraf    adet    2
146    Kyocera m 5521 dn renkli fotokop mak toner kit orijinal cmyk    takım    2
147    Kyocera ecisys m 2135 dn toner kit orijinal    adet    3
148    Rıcoh sp 311 toner ünitesi muadil    adet    3
149    Develop ineo 227 siyah beyaz fotokopi mak toner kit orijinal    adet    6
150    Develop ineo 227 siyah beyaz fotokopi drum orijinal    adet    5
151    Develop ineo 227 siyah beyaz fotokopi makinası paten ı komple (orj)    takım    3
152    Develop ineo +224 e toner kit orijinal (cmyk)    takım    5
153    Develop ineo+224 e drum ünitesi orj (cmyk)    takım    5
154    Develop ineo 224 e paten ı komple     takım    4
155    Develop TN-116 Orjinal Fotokopi Toneri orijinal    adet    3
156    Develop ineo 284 e siyahbeyaz fotokopi mak.toneri orijinal    adet    5
157    Develop ineo +258 fotokopi makinası toner ı orijinal (c\m\y\k)    takım    3
158    Develop ineo +258 fotokopi makinası developer ı orijinal (c\m\y\k)    takım    1
159    Develop ineo +258 fotokopi drum initesi ı orijinal (c\m\y\k)    adet    1
160    Develop ineo +258 fotokopi paten ı komple orijinal     takım    1
161    Develop ineo +227 renkli fotokopi mak.developer ünit (c\m\y\k) orijinal    takım    1
162    Develop ineo +227 renkli fotokopi mak. Drum ünit (c\m\y\k) orijinal    takım    1
163    Develop ineo +227 renkli fotokopi makinası transfer beeld orj    adet    1
164    Develop ineo 284 e siyahbeyaz fotokopi mak.drum ünitesi orijinal    adet    2
165    Develop ineo 284 e siyahbeyaz fotokopi mak.developer ünit orijinal    adet    2
166    Develop ineo 367 siyah beyaz fot mak toner orijinal    adet    7
167    Develop ineo 367 siyahbeyaz fotokopi mak.drum ünit orijinal    adet    2
168    Develop ineo 367 siyahbeyaz fotokopi mak.developer ünit orijinal    adet    2
169    Develop ineo+224 e renkli fot mak developer ünitesi orj (cmyk)    takım    5
170    Develop ineo +3110 drum ünitesi (\c\m\y\k) orijinal    takım    1
171    Develop ineo +3110 üst kapak feeder menteşesi sag ve sol taraf    adet    2
172    Kyocera taskalfa 3010 i fotokopi makinası devloper ünitesi (orijinal)    adet    2
173    Kyocera taskalfa 3010 i fotokopi makinası paten ı kople    takım    2
174    A4 düz yazıcı    adet    15
175    Çok fonksiyolu yazıcı    adet    5
176    Çok fonksiyolu renkli yazıcı    adet    4
177    A4 düz tarayıcı    adet    7
178    Kagıt imha makinası    adet    3
179    Nokta vuruşlu yazıcı    adet    5
180    Kolonya 1 kg     adet    10
181    Tally 1125 şerit orijinal    adet    50
182    Tally 5130 serit orijinal    adet    7
183    Panasonic 3196 şerit orijinal    adet    10
184    Epson 350 nokta vuruşlu yazıcı şeridi    adet    20
185    Epson fx890 nokta vuruşlu yazıcı şeridi    adet    3
186    Eldiven Pudrasız M ve L Beden    kutu    20
187    Lexmark 3100 drum ünitesi muadil    adet    3
188    Hp laserjet M 304 a yazıcı toner    adet    5
189    Evrak İmha Makinesi - 30lt-C    adet    1
190    Dijital Siyah Beyaz Fotokopi Makinası ve Techizatı    adet    2
191    Argox OS 214 Plus Termal/Direkt Termal Barkod Yazıcı    adet    4
192    Develop Tn 328 Toner Kit    adet    10
193    Silikon Tabancası    adet    2
194    2,5"/3.5” Sata Hdd Kutusu    adet    2
195    UPS (Kesintisiz Güç kaynağı)    adet    6
196    Güvenlik Kamera Sistemleri İçin Yaylı BNC Konnektör     adet    250
197    Güvenlik Kamera Sistemleri İçin power jack     adet    150
Okas Kodu    Okas Açıklaması
30237000    Bilgisayarların parça, aksesuar ve malzemeleri
    
 

PAYLAŞ