Nisan 2013 Belediye Meclisi Toplantı ve Kararları

2013 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ

 

KARAR NO

 

KARAR ÖZETİ      

 

01/04/2013

 

2013/75

 

Tapunun Elazığ ili Merkez Sürsürü Mahallesi ada:72,parsel:178 taşınmazı Elazığ merkez 30K-1D Uygulama İmar paftası üzerinde mevcut planda E:1.50 hmax:serbest yapı nizamında ve merkezi iş alanı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu alanla ilgili olarak 07/05/2010 tarih ve 2010/125-1 sayılı alınmış olan meclis kararında alanın merkezi iş alanına dönüştürülmesi, otel yapılması şartına bağlanmıştır. Söz konusu otel yapımı şartının kaldırılmasına dair hazırlanan plan tadilat talebinin  yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

 

01/04/2013

 

2013/76

 

Tapunun Elazığ İli Merkez İzzetPaşa Mahallesi ada:93 parsel: 234, 237, 238, 239, 250, 253, 254, 272, 279 nolu taşınmazlar Elazığ uygulama imar planı 31L-4B imar paftasında (A–3) ,(A–4),     (B–3) yapı nizamında konut alanı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanların kullanım kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan konut alanı olarak mevcut kullanımları devam ettirilerek yapılaşma koşullarının bitişik nizam 4 kat (B–4) olarak yeniden düzenlenmesine dair hazırlanan tadilat talebinin şehir plancısının hazırlamış olduğu teklif doğrultusunda “Konu ile alakalı Elazığ ili Uygulama imar planını hazırlayan plan müellifinin olumlu görüş verdiği imar komisyonumuzca meclise bildirilmiş ve imar komisyonunun’da  olumlu görüşü doğrultusunda meclis tarafından behse konu plan tadilatının belediyemiz meclisinin 04/05/2012 tarih ve 2012/115-6 sayılı kararı ile” KABULÜNE OYÇOKLUĞUYLA  karar verildiği.

 

Ancak alınan meclis kararında “Kullanım kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan” ifadesine yer verildiği. Buda farklı anlaşılmalara sebebiyet verdiği. Ayrıca İzzetPaşa Mahallesi ada:93 parsel: 30,46,47,48,234, 237, 238, 239, 253, 272, 279 nolu parsellerin bulunduğu imar adası, yine ada:93 parsel:69,70,71,72,73,74,250,254,255 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının taslak plan onamasında yapılan onama sınırının değişmeksizin yukarıda ifade edilen imar adası ibaresinin meclis kararına ilave edilmesi gerektiğinden.

 

Farklı anlaşılmalara sebebiyet vermesi açısından yukarıda bahsi geçen bu ifadenin yeniden düzenlenmesi ve “söz konusu taşınmazların bulunduğu alanların yapılaşma koşullarının bitişik nizam 4 kat (B-4) olarak yeniden düzenlenmesine dair hazırlanan talebin  yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna tevdiine oybirliğiyle karar verildi.

 

01/04/2013

 

2013/77

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi uyarınca; Başkanlık makamınca Belediyemiz meclisine sunulan Belediyemizin 01/01/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasındaki 1 yıllık çalışmalarını içeren faaliyet raporunun tasdik edilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

 

01/04/2013

 

2013/78

 

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 01/04/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/79

 

Belediyemiz boş memur kadrolarından ekli cetvelde belirtildiği şekilde iptal ve ihdaslarının yapılmasına,Ayrıca Teknik Hizmetler grubundaki kadrolardan herhangi birinde boşalma olması halinde Arkeolog ve Sanat Tarihçisi kadrolarının ihdas edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/80

 

İlimiz PTT Başmüdürlüğü belediyemize müracaat ederek,  mülkiyeti belediyemize ait yeni sebze hali içerisinde bulunan Sosyal tesis içinde PTT  şubesi açmak için kiralanmak suretiyle yer talep ettikleri anlaşıldığından. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca; belediyemizin Sebze Hali Sosyal Tesis Binası giriş katında bir acentenin İlimiz PTT Başmüdürlüğüne kiralanmak suretiyle tahsisinin yapılması için konunun değerlendirilerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere “Tarife Komisyonu”na tevdiine, oybirliğiyle karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/81

 

mahallesi, ada, parsel ve m2’si belirtilen gayrimenkuller şehir imar planında yol,yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrıldığından, söz konusu taşınmazların 5 yıllık İmar-İstimlak Proğramına alınmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/82

 

pafta,ada,parsel ve m2 leri belirtilen şehrimizin muhtelif mahallerinde bulunan belediyemize ait hisselerin parselin diğer hissedarlarına satışı veya takası için belediye başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/83

 

Belediyemiz meclisinin 05/03/2013 tarih ve 2013/66 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; 2013 yılı ücret tarifesine eklenmesi talep edilen ek maddeler ile ilgili belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; talep edilen ek maddelerin aşağıda yazıldığı şekilde  2013 yılı ücret tarifesine eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/84

 

Belediyemiz meclisinin 05/03/2013 tarih ve 2013/65 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; 2013 yılı Gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ek maddeler ile ilgili belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; talep edilen ek maddelerin aşağıda yazıldığı şekilde  2013 yılı Gelir tarifesine eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 


                                                                        2.SAYFA

 

02/04/2013

 

2013/85

 

Tapunun Elazığ ili merkez Akpınar Mahallesi ada:1858 de kayıtlı parsel:32 ayrık nizamda (A-5) kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Belediye meclisinin 06.03.2013 tarih ve 2013/73-7 sayılı kararıyla imar tadilatı  yapılarak ticaret alanına dönüştürülmüştür. Ancak alınan meclis kararında 32 nolu parsel yazılması gerekirken sehven 33 nolu parsel olarak yazılmıştır. Bu nedenle alınan meclis kararının 32 nolu parselinde ticaret alanına alınması için kararın düzeltilmesine dair talebin  yerinde  incelenerek bir rapor halinde belediyemiz meclisine sunulması için kararın ekleriyle birlikte İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/86

 

Daha önce Veteriner İşleri Müdürlüğü yönetmeliği bünyesinde bulunan Belediyemiz İdari işleri Amirliği, Belediyemiz meclisinin 02/10/2012 tarih ve 2012/202-1 sayılı kararı ile Özel Kalem Müdürlüğü yönetmeliğine eklenerek faaliyetini bu müdürlüğümüz bünyesinde sürdürdüğü. Ancak bir takım teknik nedenlerden dolayı sorunların yaşandığı anlaşılmış olup, Belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; belediyemiz hizmet binasının bakım onarım işlerini yürüten İdari İşler amirliğinin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğine eklenmesine ve  bundan sonra bu müdürlüğümüz bünyesinde görev yapabilmesi için aşağıdaki tabloda belirtilen bütçe kodlarının ise Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçesine aktarılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

02/04/2013

 

2013/87

 

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 02/04/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

03/04/2013

 

2013/88

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi uyarınca; Belediye Encümen toplantılarına katılmak üzere,gizli oy ile yapılan seçim

 

03/04/2013

 

2013/89

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; Plan ve Bütçe Komisyonu için işaret ile yapılan seçim

 

03/04/2013

2013/90

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; İmar Komisyonu için işaret ile yapılan seçim;

 

03/04/2013

 

2013/91

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca;Tarife Komisyonu için yapılan işaret ile yapılan seçim;

 

03/04/2013

 

2013/92

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; Çevre Komisyonu için yapılan işaret ile yapılan seçim neticesinde;

 

03/04/2013

 

2013/93

 

  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca; Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu için işaret ile yapılan seçim ;

 

03/04/2013

 

2013/94

 

İlimiz de kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren tüm sağlık sektörü kuruluşları ile yakın iletişim kurup her türlü sağlık ve sosyal çalışmalarını hayata geçirmesini sağlamak, Sağlık  sektöründe altyapı, teknoloji ve insan gücü yatırımları ile ilgili sürdürülebilir çalışmalarını hayata geçirilmesini sağlamak, eksik olup ta çözüm gereken çalışmaları ilgili mercilere iletmek ve bunun takibini yapmak, ayrıca, ilimizin sosyal yapısının nazara alınarak her türlü, mesleki eğitim, bilgi, beceri kurs eğitimlerini yapılmasını sağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince;  Belediyemiz meclisi bünyesinde meclis üyelerimiz arasından işaret ile yapılan seçim

 

03/04/2013

 

2013/95

 

Hicret Mahallesinde yaşayan fakir ailelere yönelik el becerileri, dikiş nakış kursları ve bu kurslar sonucunda gelir elde edilmesi amacı ile Mülkiyeti Belediyemize ait Hicret Mahallesinde bulunan planda yeşil alan olarak görülen taşınmazın kiraya verilmesi veya tahsis edilmesi ile ilgili önerge hakkında, belediyemiz meclis üyelerince yapılan müzakere neticesinde; önerge meclis üyelerimizce’de benimsendiğinden, konunun Teknik açıdan incelenmek üzere “İmar Komisyonu”na, mevzuat ve hukuki açıdan ise detaylı bir şekilde incelenerek bir rapor halinde yeniden meclise sunulmak üzere “Hukuk Komisyonu”na tevdiine, oybirliğiyle karar verildi.

 

03/04/2013

 

2013/96

 

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 03/04/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oybirliğiyle karar verildi.

 

04/04/2013

 

2013/97

 

İmar Komisyonu tarafından 04/04/2013 tarihli rapor ile Belediye Meclisine sunulan,1 numaradan 7 dahil numaraya kadar 7 maddelik plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporu madde madde okundu.Her madde ayrıntılı bir şekilde paftaları üzerinde meclise bilgi verildikten sonra yapılan müzakere neticesinde;

 

04/04/2013

 

2013/98

 

izin talebinde bulunan meclis üyelerimizin 04/04/2013 günkü meclis toplantısında izinli sayılmalarına, oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

PAYLAŞ