Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahasından Elektrik Üretim İşi İhale Edilecektir

Elazığ Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu
22 Temmuz 2014 11:00 TAMAMLANDI

1 . İdarenin
 
 
    a) Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 / Elazığ 23100 Elazığ Merkez/Elazığ
    b) Telefon ve faks numarası
:
424-2484760 – 424-2484760
    c)Elektronik posta adresi(varsa)
:
2 . İhale Konusu İşin
 
 
    a) Niteliği, türü
:
 Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre oluşan metan gazının borular ve/veya kollektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen ve/veya tamamından elektrik üretilmesi için istekli tarafından gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, katı atık sahasının işletilmesi,gerekli düzenlemelerin yapılması ve  bunun karşılığında üretilecek elektriğin brüt satışından yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç en az %8’den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede arttırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 20(yirmi) yıllığına ihale edilecektir
    b) Yapılacağı yer
:
Elazığ Belediyesine ait, şehir merkezine 33 km mesafede Çöteli Köyü mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli depolama sahası ELAZIĞ
    c) İşin süresi yer
 
Yer Tesliminden itibaren 20 (yirmi) yıl
3. İhalenin
 
 
    a) Usulü
:
2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif açık arttırma usulü
    b) Yapılacağı yer
:
Elazığ Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu Elazığ
    c) Tarihi ve saati
:
22/07/2014 Salı günü saat 14:00
    e) Muhammen Bedeli
:
1.556.632,00 – TL (20 yıllık) -
    f) Geçici Teminat Miktarı
:
46.699 – TL ( En az)

 
4.İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler ;
4.1- Kanuni ikametgahı olması,
4.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),
c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu  oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir
c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu  oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.
4.7- Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8-2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanı,
4.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
4.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
4.11- İsteklilerin konsorsiyum olması halinde, noter onaylı konsorsiyum beyannamesi ile konsorsiyumu oluşturan taraflara ait konsorsiyum sözleşmesi,
4.12- Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,
4-13- Vergi Dairesine, Elazığ Belediyesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale tarihinden en fazla üç gün önce alınmış olmalıdır.)
4-14- Çöp içerisindeki gazdan İhale şartnamesi ekinde yer alan teknik şartnameye uygun olarak Elektrik Enerjisi yapacaklarına ve/veya Teknolojik gelişmelere göre kurulacak yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname,
4.15- İstekliler, sahada uygulayacağı avan projeyi ihale dokümanları ekinde sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak ekipmanların detayına yer verilecektir
4.16- İstekliler, benzer iş olarak çöp sahasında en az 1 megawatt ve üzeri kurulu gücündeki tesisin  kurulumunu, elektrik üretimini en az 1 yıl süreyle işlettiklerini gösteren belgeyi ibraz edeceklerdir
4.17- Bankalardan temin edilecek belgelerde 2.000.000 TL’den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge.
 
5. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır
6-İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve teknik şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.
 
İlan olunur
                                                                                                                              Kazim ÖZGÜR
Başkan a.
Belediye Başkan Yardımcısı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAYLAŞ