Belediyemiz Çeşitli Birimlerinde bulunan 19 adet Aracın İhalesi

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi
14 Aralık 2021 10:00 TAMAMLANDI

1-    Belediyemiz Çeşitli Birimlerinde bulunan aşağıda,modeli, plakası,cinsi, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarih ve saati yazılı ihtiyaç fazlası araç ve iş makinelerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi suretiyle (Açık Artırma suretiyle) satışı işi 
2-    İhtiyaç fazlası araçların ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-    İhale şartnamesi ve ekleri  mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri  Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü  (424) 218 48 51   nolu telefondan Selçuk AŞLAMACI’dan bilgi alabileceklerdir
4-    İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;
4.1- Kanuni ikametgahı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,    
4.9- İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,alım satım giderleri, ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir
5-    Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6-    Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir
7-    İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Sıra No
MODELİ    PLAKASI    CİNSİ    MUHAMMEN BEDELİ    GEÇİCİ TEMİNAT    İHALE TARİHİ    İHALE SAATİ
1    1984    23 DD 555    MF.240/TRAKTÖR    21.000 TL    630 TL    14.12.2021    10.00
2    1986    23 DF 806    MF.240-S/TRAKTÖR    12.000 TL    360 TL    14.12.2021    10.10
3    1986    23 DF 805    MF.240-S/TRAKTÖR    12.000 TL    360 TL    14.12.2021    10.20
4    1984    23 DD 556    MF.240/TRAKTÖR    12.000 TL    360 TL    14.12.2021    10.30
5    1983    23 DA 579    MF.275/TRAKTÖR    25.000 TL    750 TL    14.12.2021    10.40
6    1985    23 DE 385    MF.285/TRAKTÖR    27.000 TL    810 TL    14.12.2021    10.50
7    1985    23 DE 341    MF.285/TRAKTÖR    27.000 TL    810 TL    14.12.2021    11.00
8    1985    23 DE 384    MF.285/TRAKTÖR    27.000 TL    810 TL    14.12.2021    11.10
9    2008    23 DC 713    FİAT DUCATO    14.000 TL    420 TL    14.12.2021    11.20
10    2008    23 DC 952    FİAT DUCATO    14.000 TL    420 TL    14.12.2021    11.30
                            
1    2001    23 EV 632    DODGE AS 26 235 SN KAMYON    250.000 TL    7.500 TL    14.12.2021    13.30
2    2006    23 FP 018    BMC FATİH KAMYON    23.000 TL    690 TL    14.12.2021    13.40
3    2004    23 DM 837    IVECO KAMYON    45.000 TL    1.350 TL    14.12.2021    13.50
4    2003    23 BB 457    MAN KAMYON    37.000 TL    1.110 TL    14.12.2021    14.00
5    1995    23 BH 603    MAN KAMYON    25.000 TL    750 TL    14.12.2021    14.10
6    1998    23M-98-050      CESE MARKA R.LODER YÜKLEYİCİ JEE0056334 ŞASE NOLU    130.000 TL    3.900 TL    14.12.2021    14.20
7    2006    06-M23-019      CATERPILLAR MARKA BEKOYÜKLEYİCİ CRS 27997 MOTOR NOLU     140.000 TL    4.200 TL    14.12.2021    14.30
8    2006    06-M23-017      CATERPILLAR MARKA PALETLİ HİD.EKSKAVATÖR GPB 00434 ŞASE NOLU     350.000 TL    10.500 TL    14.12.2021    14.40
9    2012    12-M23-026      VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI HS12BC012101 ŞASE NOLU    11.000 TL    330 TL    14.12.2021    14.50

                                                   Nazif BİLGİNOĞLU 
                                             Belediye Başkanı a.
                                                     Belediye Başkan Yardımcısı
 

PAYLAŞ