Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanlarının Alımı, Kurulumu, Devreye Alınıp İşletilmesi İlanı

Elazığ Belediyesi Binası Encümen Toplantı Salonu
02 Aralık 2021 14:00 TAMAMLANDI

1-    Yeni sterilizasyon cihazı ve ekipmanlarının alımı, kurulumu, devreye alınıp işletilmesi, mevcut cihazın yer değişikliği ile 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde, Elazığ’daki tüm sağlık kuruluşları ile muayenehane, güzellik salonları vb. yerlerde oluşan tıbbi atıkların; toplanması, taşınması ve sterilizasyonunun sağlanması için, ÇED gerekli değildir kararına esas Sarıçubuk Köyü Mevkiindeki koordinatları teknik artnamenin ilgili kısmında yazılı 300 m2 yüzölçümlü alan üzerinde bulunan Elazığ Belediyesine ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 10 (on) yıl müddetle  işletme hakkı ile birlikte kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir
2-    İhale 02/12/2021 Perşembe günü saat: 14:00'de Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı  Salonu’nda  yapılacaktır.
3-    İşin tahmini muhammen bedeli;
a) Tıbbi Atık Sahası Kullanım Bedeli 1 yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 47.000,00 TL’dir
b)Tesisin işletme hakkı aylık bedeli  KDV Hariç 90.000,00 TL.’dir (İhalede arttırım bu bedel üzerinden yapılacaktır)  
4-    İhaleye ait geçici teminat bedeli; tahmini aylık işletme hakkı bedelinin 10 (On) yıllık toplamının % 3’ü olan 324.00,00 (Üçyüyirmidörtbin) TL’dir
5-    İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir, Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 00 ( dahili 1553) nolu telefondan başvurabileceklerdir.
6-    İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;
6.1- Kanuni ikametgahı olması,
6.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
6.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
6.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
6.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
6.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
6.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 324.000,00 TL. bedelin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
6.8-  İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortaklık Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
6.9-   Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)
6.10- 2886 sayılı yasaya göre cezalı/yasaklı olmadığına dair beyanı, 
6.11- SGK ve bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,
6.12- Sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi,
6.13- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
6.14- Yüklenici bu işle ilgili en güncel ve yürürlükte olan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
6.15- İstekli iş deneyim belgesi olarak; Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisi kurmuş ve en az 5 yıl süre ile her hangi bir Tıbbı Atık  Sterilizasyon tesisi işletmeciliğini sorunsuz bir şekild eyapmış veya halen yaptığında dair ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan aldığı/alacağı belgenin aslını yada onaylı aslı gibidir belgesini İdare’ye sunarak ibraz edecektir.
6.16-  İhaleye giren isteklilerin kendi adlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Araç Lisans Belgesi ve Firma İzin Lisans Belgesi ile aracın ruhsatını” nı ihale dosyasında ekleyecektir.
7. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.
8- İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname ve teknik şartnameler hükümleri geçerlidir

İlan olunur.

                                            Nazif BİLGİNOĞLU
                                            Belediye Başkanı a.
                                            Belediye Başkan Yardımcısı            
 

PAYLAŞ