Doğa Koleji İhalesi

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
20 Nisan 2021 14:00 TAMAMLANDI
  1. İlimiz Merkez ilçe tapunun Bızmişen (Hilalkent) Mahallesinde Doğa Kolejinin Kuzey bitişiğinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan park alanı içerisindeki taşınmaz üzerinde Okçuluk Binicilik (Atlı Spor) spor dalı ile iştigal edilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiralama ihalesi yapılacaktır
  2. Taşınmazın 1(bir) yıllık tahmini kira muhammen bedeli  15.000,00  TL olup geçici teminatı üç yıllık kira muhammen bedelin % 3’ne tekabül eden 1.350,00 TL'dir
  3. İhalesi 20/04/2021 Salı günü saat 14,00’da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda yapılacaktır.
  4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00    (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
  5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat  (3 yıllık tahmini kira muhammen bedelin % 3’ ü oranında)  ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

5.11-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir.

  1. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
  2. İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri  ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

PAYLAŞ