Oto Galericiler Sitesi Dükkan İhalesi

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi
13 Nisan 2021 10:00 TAMAMLANDI

ilimi z Sürsürü Mahallesi ada:3185 parsel:3 numarada Mülkiyeti Belediyemize adma kayıtlı taşınmaz üzerinde Belediyemiz tarafından inşaa edilen Oto Galericiler Sitesinde bulunan aşağıda dükkan kapı nosu, m2'si muhammen bedeli,geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. 2- Dükkanların ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 3- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 T L bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden yeterlilik için aşağıdaki şartlar aranır. 4.1- Kanuni ikametgâhı olması, 4.2- T.C. Kimli k numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için) 4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 4.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halind;, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4.6- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 4.7- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 4.7- Geçici teminat (muhammen bedelin % 3' ü oranında) olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 4.9- Elazığ Belediye sınırları içerisinde mevcutta sadece Oto alım-satım işi yaptığına dair Elazığ Galericiler ve Motorlu Araç Satıcıları Derneği tarafından onaylanmış belge, 4.10- Elazığ Belediye sınırları içerisinde mevcutta sadece oto alım-satım işi yaptığına dair Belediyemiz tarafından yapılan ihaleler sonucu Oto Galericiler sitesinde ticari faaliyet gösteren 25 (yirmibeş) Oto Galerici esnafı tarafından imzalanmış belge sunulacaktır. 4.11- Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden önce gerçek veya tüzel kişiliğin oto alımsatım faaliyetini fiilen yaptığını gösterir belge (vergi levhası, işyeri açma ruhsatı, ticaret odası kaydı veya mesleki oda kaydı belgelerinden en az birini, 4.12- Vergi Dairesinden alınmış mükellefiyet sicil bilgilerini gösteren mükellefiyet belgesi, 4.13- İstekli şirket ise (4.11) ve (4.12) bentlerinde belirtilen belgeler ile şirketin faaliyet konusu içinde oto galericilik olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi onaylı suretini ibraz etmesi, 4.14- Mevcutta Oto galeri işi ile iştigal edenler ihaleye iştirak edebileceklerdir. Oto Galeri dışında başka bir ticari faaliyet gösterenler (Pikap, Minibüs, Kamyon, Rentkar vb.) ihaleye katılamazlar 4.15- Belediyemize borcu olmadığına dair belge (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir). 4.16- îhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz. 4.17- İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. 4.18 Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan işyerlerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır 4.19-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış 5- Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6- Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 7- İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

PAYLAŞ