ELAZIĞ BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞI

Elazığ Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 2 taşınmazı, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek ihaleyle satışa çıkaracak.

ELAZIĞ BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞI
Elazığ Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 2 taşınmazı, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek ihaleyle satışa çıkaracak.
PAYLAŞ
Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait Merkez Mornik Mahallesinde bulunan 5175 ada ve 1 parsel sayılı 5249,42 metrekare imar durumlu arsa (akaryakıt alanı), kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak.
Arsa satışı Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 27 Aralık 2019 tarihinde, saat 10.00’da 8.136.601,00 TL muhammen bedel ve 244.098,03 TL geçici teminatla gerçekleştirilecek.
 
Öte yandan yine mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait Merkez Bızmişem Mahallesinde bulunan 2668 ada ve 2 parsel sayılı 1.898,00 metrekare imar durumlu arsa da kapalı teklif usulüyle satışa sunulacak.
Arsa satışı Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 27 Aralık 2019 tarihinde, saat 10.10’da 949.000,00 TL muhammen bedel ve 28.470,00 TL geçici teminatla gerçekleştirilecek.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi doğrultusunda gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyenler, 27 Aralık 2019 tarihine kadar, ihale şartnamesini 150,00 TL bedel karşılığında Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edebilecekler.
İhaleye katılım şartları;
-Kanuni ikametgâh belgesi,
-Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için),
-İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
-Tüzel kişilikler için mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
-Ortak girişimler için noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesi
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi
-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
İhaleye katılacakların, ihale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz ile Belediye’den alınacak olan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartnameyi hazır bulundurmaları gerekiyor.