Belediye İş Merkezi 3. Katında bulunan toplam 13 adet dükkan kiraya verilecektir...

Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
12 Mart 2015 12:00 TAMAMLANDI
1-      İlimiz Merkez İlçe, Tapuda Rızaiye Mahallesinde; mülkiyeti Belediyemize ait ada: 126-40 nolu parsel üzerinde inşa edilen Belediye İş Merkezi 3. Katında bulunan toplam 13 adet  dükkanın  bir bütün olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir.
 
2-       Dükkanların (13 adet) tahmini 1 (Bir) yıllık kira muhammen bedeli KDV Hariç 32.000,00 TL olup, 10 yıl X 32.000,00 = 320.000,00 (üçyüzyirmibin) TL’dir. Geçici teminatı ise 9.600,00 (dokuzbinaltıyüz) TL.’dir.
3-       İhalesi 12/03/2015 Perşembe Günü saat:14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
4-       İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde  100,00 TL bedel karşılığında  Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi İşletme Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisi  veya 424 248 47 00 ( dahili 1502) nolu telefondan başvurabileceklerdir
5-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.
5.1- Kanuni ikametgahı olması,
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler, 
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,
5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.7- Geçici teminat (10 yıllık kira tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 9.600,00 TL.) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi 
5.9- 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanı, 
5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
5.11-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname,
5.12- Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge,
6-       İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
7-       İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-       İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri  ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.
9-       Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
 
PAYLAŞ