ELAZIĞ BELEDİYESİ’NDEN BÜFE VE İŞ YERİ İHALESİ

Elazığ Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında yer alan 10 adet büfe ile 17 iş yerini, açık artırma usulüyle 10 (on) yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN BÜFE VE İŞ YERİ İHALESİ
Elazığ Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında yer alan 10 adet büfe ile 17 iş yerini, açık artırma usulüyle 10 (on) yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkarıyor.
PAYLAŞ

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yasasına göre gerçekleştirilecek ihaleler, 11 Ağustos Salı günü 10:00 ile 16:10 saatleri arasında Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde encümen huzurunda yapılacak. 

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan büfe yerleri ve mülkiyeti Elazığ Beldiyesi’ne ait olan işyerlerinin, alan, muhammen bedel, geçici teminat ve ihale saatlerinin yer aldığı ilan dosyasına Elazığ Belediyesi internet sitesindeki E-BELEDİYE-İHALE-DOĞRUDAN TEMİN  sayfasındanulaşılabileceği ifade edildi.  (https://www.elazig.bel.tr/ihale-dogrudan-teminler-ebelediye-133 )

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE;

1.​Kanuni ikametgâhı olması,

2.​T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

3.​İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.​Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve SanatkarlarOdası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

5.​Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleribelge,

6.​Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

7.​İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 150,00 TL bedel karşılığında Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edebileceklerdir. Ayrıca teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi almak için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1235) nolutelefondan bilgi edinebilirler.