Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Sebahattin UÇAR
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta isletme@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
P1 Pompa İstasyonu : Bingöl Yolu Üzeri Arıtma Tesisleri Karşısı.
P2 Pompa İstasyonu : Akçakiraz Beldesi.
P3 Pompa İstasyonu ve Su Arıza Servisi : İcadiye Mah. Güven Sok. Atapark’ın altı.
Kızılay Mahallesi Su Deposu: Kızılay Mah. Su Deposu Sok.
Kesikköprü Su Deposu : Malatya Yolu 15. km Üniversite Yerleşkesi Bitimi.
Harput Su Deposu : Harput Mah. Sürsürü Mezarlıklarının Karşısı.
Hilalkent, Abdullahpaşa, Ulukent, Beyyurdu, Fevziçakmak, Yeniköy, Göllübağı, Esentepe, Demirtaş, Sugözü Su Depoları.
Görev ve Yetkileri

1- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek.
2- Belediyemiz kalkınma plan ve programlarında ve stratejik planda idareye ilişkin öngörülen temel politikalar ve önceliklere uyarak, Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak.
3- Mevcut İçme Suyu Şebekesi bakım ve onarımı ile yeni şebeke yapımı işlerini yürütmek. 
4- İlimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi sebebiyle bu ihtiyaca yeterli cevabı verebilecek yeni su deposu inşaatları yapmak,
5- İçme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla kurulmuş olan içme suyu kontrol ve kalite laboratuvarının çalışmaları neticesinde üretilen suyun tamamının dezenfeksiyonunun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması suretiyle şehrimize daha temiz ve sağlıklı içme suyu verilmesini sağlamak.
6- Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması, arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesini sağlamak. 
7- Şehrimizde yeni imara açılan yerleşim alanlarına su ve kanalizasyon şebekeleri inşa ederek alt yapı hizmetlerini götürmek.
8- Yağış sularının yerleşim  bölgelerinden  uzaklaştırılmasını  ve  en  yakın  tahliyeye bağlanmasını sağlamak. 
9- Park, 
bahçe ve mezarlıklara şehir şebekesinden su verilmesini sağlamak.
10-  Şehir kanalizasyon ve içme suyu şebeke projelerini hazırlatıp yürürlüğe konulmasını ve takibini sağlamak.
( İlimizde tüketilen su, derin su kuyularından sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek su ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunması ve su kapasitesinin artırılması için gerekli girişimler yapılmış olup, Şehrimizin kalıcı su sorununu çözmek için  D.S.İ. tarafından yaptırılarak Belediyeye teslim edilecek olan Hamzabey Baraj Projesi büyük oranda tamamlanmış olup su arıtma tesisinin yapım çalışmaları yüklenici firma tarafından devam etmektedir.)


Personel Yapısı

Müdürlüğümüzde, 20 Memur, 23 Kadrolu İşçi, 195 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.


Müdürlük Dokümanları
Faaliyet Raporu
 

Müdürlük İçerikleri
Müdürlük Birimleri
İdari İşler Servisi
1- Müdür tarafından yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak tutmak ve yazmak.
2- Müdürlüğe gelen evrakları müdür adına teslim almak, kaydını tutmak, sınıflandırıp amirin bilgisine sunmak.
3- Her türlü yönetmelik, genelge, bildiri, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve ilgili personele bildirmek.
4- Müdür tarafından havalesi yapıldıktan sonra ilgili personele tebliğ etmek, zimmetlemek cevabı verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemesini yapmak.
5- Günlük yazıları takip etmek.
6- Müdürlükteki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak.
7- Müdürlük çalışanlarının gerekli konularla ilgili puantajlarını yapmak.
8- Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
9- Müdürlükte imzaya sunulacak evrakları, yazışma sistemine uygun olarak hazırlamak.
10- Yazıların yürürlükteki prensiplere uygunluğu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
11- Gelen ve giden tüm evrak kayıt, kontrol ve muhafazasını temin etmek.
12- Müdürlükte çalışan memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
13- İzne ayrılan, rapor alan personelin çıkış-dönüşünü izleyerek, ilgili müdürlüğe iletmek.
14- Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, ilgili birimlere intikalini sağlamak.
15- Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri, her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak.
Mali İşler Servisi
1- Kadrolu İşçi Aylık Mesai puantajları.
2- Memurların aylık yemek puantajları.
3- Avans ve mahsup işlemleri.
4- Kamu İhale Bülteni Ödemeleri. (İhale İlanları )
5- Elazığ Basın İlan Kurumuna ait ödemeler. (İhale İlanları)
6- Müdürlüğe bağlı servislerin aylık elektrik, telefon, doğalgaz ve ADSL ödemeleri.
7- Açtırılan yeni elektrik abonelerine ait abonelik güvence bedelleri.
8- Kadrolu daimi personellere ait yolluk ücretleri.
9- Bağlı personellerin kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, sürekli yolluk ücreti ve ikramiye ödemeleri.
10- Müdürlük tarafından yapılan ihale ve doğrudan teminlere ait ödeme evraklarının hazırlanması.
11- Müdürlük bünyesinde bulunan kiralık araçların puantajlarının hazırlanması, ödemelerinin yapılması.
Su Tahakkkuk Servisi
1- Müdürlük yönetmeliğini hazırlamak.
2- Yıllık tarifeyi Meclise sunmak.
3- Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
4- İskan için gelen inşaat sayaçlarının tahakkukunu yapmak.
5- İskan yazısı verilirken binaya ait bağımsız bölümlere sayaç takılmasını sağlamak.
6- Günü geçmiş borçların abone ve defter bazlı listesini Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
7- İlgili kanunları takip etmek ve güncellemek.
Su Kesim Kaçak Kontrol Servisi
1- Su kaçak takibi ile ilgili işlemleri yapmak.
2- Su abone borç takibini yapmak.
3- Abonesiz olan işyerleri, mesken vb.yerlerin tespit edilerek kayıt altına alınması yönünde çalışmalarda bulunmak.
4- 10 yılını doldurmuş sayaçların periyodik muayene takibini yapmak.
5- Arızalı sayaçların kontrolünü yapmak.
(9 ekip halinde çalışmalarına devam etmektedir.)
Su Abone Servisi
1- Su abone dosyasında bulunması gereken evrakları kontrol ederek, abone sözleşmesini tanzim etmek.
2- Abone sahibine ait bilgileri yazarak ilgili kişiye imzalatıp dosyayı hazırlamak.
3- Abone isim değişikliği (devir işlemi) yapmak.
4- İnşaat ve geçici aboneleri normal mesken, işyeri abonesine çevirerek devir işlemlerini yapmak.
5- Kuyu suyu ile inşaat yapan abonelerin kuyularının görevli memur tarafından kontrolünü yapmak.
6- Tespit edilen Abonesiz olan işyeri, mesken vb. yerleri kayıt altına almak.
7- Gayrimenkulüne su ve kanalizasyon bağlatmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri ile ilgili dilekçelerin neticelendirilmesini sağlamak.
8- Yeni abone kaydı, yer değiştirme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
9- Müdürlüğümüze Bağlı su depoları ve pompa istasyonlarında su sıkıntısı yaşanmadan, şebekeye verilen suyun sağlıklı ve hijyenik şartlarda abonelere ulaştırılmasını sağlamak.
10- Su ve atık su borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerle, kaçak veya usulsüz su kullanan aboneler hakkında, idari, hukuki ve cezai işlem yapılmasını sağlamak.
11- Su sayaçlarının montaj ve demontajı ile bakım ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.
12- Abone sayısı kadar takılan sayaçlara abone plakası vermek ve verilen sayaç ve plakaların aylık olarak envanterini çıkarmak.
13- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer nedenlerle, görev ve sorumluluk alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazılara, yasal süresi içinde cevap verilmesini ve bu yazıların düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.
14- Abonelere ait arşiv dosyaları oluşturup düzenli olarak depolamak.
15- Yapı ruhsatı alarak inşaatını bitiren ve ilgili ilçe belediyesinden işe başlama, iş bitim ve yapı kullanma izin belgesini alan yapı sahiplerinin, abone türü değişikliği ile ilgili taleplerini değerlendirerek rapor düzenlenmesini sağlamak.
16- Su ve kanalizasyon bağlantısı talep edilen yerlerin 3 iş günü içerisinde keşfinin yapılmasını sağlamak talebi uygun görülen müracaatların işlemlerini başlatmak.
17- Dijital su sayaç kartı oluşturma işlemlerini yapmak.
18- Dijital karta kredi yüklemek.
19- Bozulan dijital saatin firmadan değiştirilmesini ve eski dijital saatteki kredinin yeni sayaca aktarılmasını sağlamak.
Pompa İstasyonları Servisi
1- Belediye hizmet alanı içerisinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, terfi merkezleri, ishale hatları, depo ve şebeke hatları için gerekli işlemleri yapmak.
2- Mevcut su durumunu tespit etmek, acil olarak yapılması gerekli mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak.
3- Öncelikli yapılması gereken şebeke, ana ve tali boru arızalarını gidermek.
4- Depo ve pompa istasyonlarının yüklenici firmalarca yapılması sırasında kontrol etmek, işletme projelerini temin etmek.
5- Doğacak arızalara anında müdahale etmek ve gidermek.
6- Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu hatlarını ve buna bağlı vana, tahliye, baca, terfi merkezleri, pompa istasyonları, su depoları vb. gibi tesislerin bakımı ve işletilmesi, meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak.
7- Kullanılan istasyonların bakımı, işçi ve görevliler için yaptırılan binaların ve kulübelerin küçük bakım işlerini, terfi hatlarının bakım ve temizliğini yürütmek.
8- İçme suyu arıtma tesislerinde artırılan suların depolara ve şebekeye tevzi işlerini yapmak.
9- İçme suyu depolarının çalışmalarını ve doluluklarını kontrol etmek.
10- Yeni abonelerin şebekeye bağlantı hesaplamalarını yapmak.
11- İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak.
12- Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanımı ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve yenileme işlemlerini yapmak.
13- Tesislerde sabotaj vb. eylemlere karşı güvenlik tedbirlerini almak.
14- Birimde kullanılan malzemelerin ambar kayıtlarını tutmak.
15- İstatistik bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek.
Su Kalite Kontrol Servisi
1- Halkın tüketimine sunulan sularda dezenfeksiyon işlemleri yapmak. (klorlama ve ozonlama ile)
2- Şehir şebeke sularında olması gereken klor miktarını "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" teki değerlere uygun olarak halkın tüketimine sunmak.
3- İçme ve kullanma sularına ait kaynak, depo ve şebekelerin muhtemel kirlenmelerine karşı önlem ve tedbirler almak.
4- Suyun dezenfeksiyon işlemlerini yapmak. (klorlama ve ozonlama)
5- Şehir şebeke sularının analizlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlayarak, analizle ilgili raporları birim amirine sunmak.
6- Vatandaşların isteği doğrultusunda veya abonelik almak için getirilen numune sularının Kimyasal ve Bakteriyolojik analizlerini yapmak.
7- Müdürlüğümüze ait olan şebeke sularının geldiği depolardan aylık kontroller için numune suyu alarak kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapmak ve sonuçları Kalite Yönetim Birimine göndermek.
8- Karaçalı Deposu ve Karaçalı Çeşmelerinden alınan numune sularının kontrolü amacıyla analizlerini yapmak.
9- Yeni açılan kuyuların değerlerini ölçmek ve kullanıma uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla bu suların analizlerini yapmak.
10- Vatandaştan gelen şikayet doğrultusunda şikayetli bölgelerden su numuneleri alarak analizlerini yapmak ve çıkan sonucu vatandaşa bildirmek.
Su İşleri Servisi
1- Su terfi hatlarında meydana gelen büyük çaplı borulardaki arızaları gidermek.
2- Tüm içme suyu şebekesi üzerinde meydana gelen şebeke arızalarını gidermek.
3- Muhtelif mahallelerde karaçalı çeşmelerinin bakım ve onarımını yapmak.
4- Muhtelif yerlerde oluşan su arızalarına müdahale etmek.
5- İmara yeni açılan yerlerde şebeke yapılmasını sağlamak.
6- Eskiyen şebekeleri değiştirmek.
7- Yeni inşaat aboneleri bağlamak.
8- Gerekli yerlerde hat deplase etmek.
9- Su arızalarından oluşan bina abone tamirinin yapılmasını sağlamak.
Su Endeks Okuma Servisi
1- Elazığ il sınırları içerisinde bulunan abonelerin her ay endekslerinin okunarak tahakkukunun yapılmasını sağlamak.
2- Arızalı, abonesiz, kaçak kullanım bildirimlerini ilgili birimlere tutanak ile raporlamak ve takibini yapmak.
3- Mahallelerdeki şebeke patlaklarından ve Karaçalı Çeşmelerinde oluşan sorunlardan ilgili birimleri haberdar ederek sorunların en kısa sürede çözümlenmesini sağlamak.
4- Dijital saatlerin periyodik olarak kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
5- Oluşan aksaklıkları ilgili birime günlük olarak raporlamak.
6- Hatalı olan adres bilgilerini düzeltmek ve güncellenmesini yapmak.
7- Doğru yazılmayan dijital abone ve mahalle kodlarının düzeltilmesini ve güncellenmesini sağlamak.
8- Sorun takip sistemine gelen endeks okumayla ilgili şikâyetlerin takibini yapmak ve sorunların çözümlenmesini sağlayarak ilgili vatandaşı bilgilendirmek.
9- Hatalı yazılan endeks bilgilerini düzeltmek.
10- Yıkılmış ve bulunamayan abonelerin ilgili birime tutanak ile raporlanmasını sağlamak.
Kanalizasyon Servisi
1- Tıkanmış ve deşarj olan hatlara müdahale edilmesini ve en kısa sürede hattın aktif hale getirilmesini sağlamak.
2- Vatandaştan gelen şikâyetleri en kısa sürede değerlendirip müdahale etmek.
3- Eski, yıpranmış, ömrünü doldurmuş kanalizasyon hatlarını tespit ederek yenisi ile değiştirmek.
4- Foseptik çukurlarının talep üzerine Vidanjör ile çekimlerini yapmak.
5- Sorunlu deforme olmuş mazgal, rögar vb. kapaklara müdahale ederek yenisi ile değiştirmek.
6- Bodrum katlarına dolan kanalizasyon sularının çekilmesine en kısa sürede müdahale etmek.
7- Rögar ve mazgallardan doğal afetlerden kaynaklı taş, kum, yaprak vb. tıkayıcı unsurların temizlenmesini sağlamak.
8- Yeni kanalizasyon hattı taleplerini değerlendirerek uygun zamanda döşenmesi için planlama yapılmasını sağlamak.
9- Yeni inşaatların kanalizasyon hatlarına proje ile yer gösterimi yapılmasını sağlamak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi