x
Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : İrfan ERGÜVEN
Telefon 0(424) 248 47 01-10 Hat
Eposta imar@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
1- Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek.
2- Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek.
3- Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak.
4- Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek.
5- Kentleşmeyi yönlendirecek uygulama ve nazım imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
6- Tarihi ve kültürel mirasımızın ihya edilmesi ve korunması yönünde gerekli projeleri üretmek.
7- İl bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek.
8- Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak.
9- Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve ihtiyacını belirleyerek ve ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmalar yapmak.
10- Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak.
11- Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol etmek.
12- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. Maddesine göre para cezası işlemi yapmak.
13- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.Maddesine göre işlem yapmak.
14- Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. Maddesine göre işlem yapmak.
15- Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.Maddesine göre işlem yapmak.
16- Yapı kullanma izin işlemlerini İmar Kanununun 30. Maddesine göre yerine getirmek.
17- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2. Maddesindeki işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol etmek.
18- Yapı denetim firmalarının inşaatlara ait hak edişlerini kontrol etmek ve ödenmesi için gerekli işlemleri yapmak.
19- 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 7. Maddesine göre yapı denetim firmalarının denetime ait sicillerini tutmak.
20- Yapı Denetim Kanununca denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika vermek.
21- Belediye sınırları dahilinde ki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapmak.
22- Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, iskan için yerinde kontrol işlemini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işlemini, ayrıca hafta sonu ve bayram  nöbetlerini gerçekleştirmek.
 

Personel Yapısı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 32 Memur, 2 Sözleşmeli Memur, 2 Kadrolu İşçi, 30 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük İçerikleri
Müdürlük Birimleri
Planlama Servisi
1-Şehrimizin artan nüfusuyla birlikte mevcut planların yetersiz kalması ve bu nüfusun getirdiği ihtiyaçları karşılamak için imar planlarında yapılacak olan değişiklikler (plan tadilatı) ile yine artan nüfusun ihtiyacı olan imar alanlarının açılması için yeni bölgeler tespit etmek ve kontrolünü sağlamak.
2-İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan tadilat ve ilave imar planları dosyalarının gerekli yazışmalarını yaparak kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşleri almak; dosyaları meclise sunarak İmar Komisyonuna havalesini sağlamak, Komisyon tarafından alınan kararları rapor halinde Belediye Meclisine sunarak karara bağlanmasını sağlamak.
3-Kesinleşen imar tadilatlarını imar planlarına işlemek, dosyaları muhafaza için Arşiv Servisine
göndermek ve gerekli bilgileri talep sahibi vatandaşlara veya ilgili Resmi Kurumlara bildirmek.
4-Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaları deruhte etmek.
5-Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
Zemin Etüd Servisi
1-Parsel bazında jeolojik, ayrıca her tür ölçekte imar planları yapımlarında jeolojik ve jeofizik etüdlerin kontrolünü sağlayıp onaylamak.
2-Bina projelerine altlık teşkil eden imar çaplarını bu çerçevede inceleyerek tasdik etmek.
Proje Kontrol Servisi
1-İmar çapında verilen ölçülere uygun olarak çizilen projelerin (mimari- statik(betonarme), makine, elektrik) kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyerek onaylamak.
2-Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini onaylayarak fotoğraf tasdiki yapmak.
Ruhsat Servisi
Kanun ve yönetmeliklerle belediye imar yönetmeliklerine uygun olarak tasdik edilen projelere göre yapı ruhsatı düzenlemek, tadilat ruhsatı ve yenileme ruhsatlarını vermek, ruhsat harçlarının tahakkuku yapılarak ruhsat dosyalarını eksiksiz olarak teslim alıp arşiv memurluğuna teslim etmek.
Evrak Servisi
Müdürlük yazışmalarını yürütmek, gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, yazışma metinlerini oluşturup imzalanma işlemlerini takip etmek, yazışma kuralları ve bunlarla ilgili değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.
Arşiv Servisi
Tüm proje ve evrakların yöntemine uygun olarak arşivlenip muhafaza edilmesini sağlamak, İstendiğinde bu evrakların tekrar çıkartılarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi