Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : İrfan ERGÜVEN
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta malihizmetler@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
Mali Hizmetler Müdürlüğü, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesi gibi konularda hizmet vermektedir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları;
1- Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak.
2- İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Müdürlük Bütçesini hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek.
3- Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek.
4- Bütçe kayıtlarını tutmak.
5- Müdürlüğün görev alanları içerisindeki gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
6- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
7- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
8- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
9- Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
10- Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 
 

Personel Yapısı
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 20 Memur, 35 Kadrolu İşçi personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük İçerikleri
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi