Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Nazif BİLGİNOĞLU
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta bislem@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
Bilgisayar Hizmetleri ile her alandaki teknolojik gelişmelerle ilgili iyileştirme, geliştirme, yenileştirme ve işletimi ile ilgili tüm çalışmaları takip etmek, yapmak, yaptırmak, Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek veya temin edilmesine yardımcı olmak, güncellemek, web sitesi oluşturmak, bilişim ağları oluşturmak, iç ve dış haberleşme ağını kurmak ve bunlarla ilgili bakımları yapmak veya yaptırmak, işleyiş sürekliliğini sağlamaktır.
 
Bilgi İşlem Müdürünün Görev ve Yetkileri
 
1- Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
2- Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır, bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar.
3- Müdürlük personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
4- Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
5- Müdürlüğe, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
6- Belediyenin tüm birimlerini, bilgisayar teknolojisinden tek mimari dâhilinde faydalandırır.
7- Müdürlük tarafından gelecekte uygulanacak bilgi işlem stratejilerini analiz eder, uygulanabilirlik raporlarını hazırlar veya hazırlatır.
8- Kurulmuş olan bilgisayar sistemini belirli kriterler dâhilinde diğer kurum ve kuruluşlarla başkanlık makamının onayı ile paylaşır.
9- Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve tadat tablolarının Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü yapar.
10- Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
11- Gelecekteki ihtiyaçları analiz eder ve teminini sağlar.
12- Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlar.
13- İş verimini artırmak ve zaman kaybını azaltmak için çalışmalar yapar.
14- Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlar.
15- Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yapılmasını sağlar.
 
 
 

Personel Yapısı
Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 Müdür, 5 Memur, 2 Kadrolu İşçi, 22 Belper işçisi ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük İçerikleri
Müdürlük Birimleri
Bilgi İşlem Servisi 
1- Belediyemiz Tüm birimlerinin Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Güvenlik ile ilgili tüm hizmetleri vermek.
2- Belediyemiz tüm birimlerin bilişim teknolojileri çerçevesindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyemizdeki her alanda elektronikleşme kısaca e-yapılanma sürecini gerçekleştirmek.
3- Vatandaşın yaşam kalitesini artıracak, yönetime katılımlarını temin edecek, Belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden halletmelerine olanak sağlayacak, şikâyet ve dileklerini iletebilecekleri ve başvurularını kolaylıkla takip edebilecekleri, günlük ihtiyaçları için gerek duyabilecekleri tüm servislere erişebilecekleri, yönetsel anketlere katılarak yönetim kararlarına katkı vermelerini sağlamak.
4- Her alanda gelişen modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanmak.
5- Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemlerini yürütmek.
6- Tüm PC'lerin teknik servis, yazılımların kurulması, programlarının güncellenmesi gerekli donanımların alınması, gerekli sistemlerin kurulup kullanılır hale getirilmesi, bu PC'lere gerekli sarf malzemelerinin talep edilmesi ve ihtiyaca uygun olarak dağıtılması, gerekli olan CD'lerin çoğaltılıp gerekli birimlere verilmesi, arızalara ilk müdahalelerin yapılması; ayrıca bilgisayarlara internet bağlantısının çekilmesi ve internete ulaşım işlemleri, sisteme bağlı yazıcıların tümünün bakımı onarımı, sarf malzemelerin (kartuş, toner ve nokta vuruşlu yazıcılar için şerit) temini, bazı arşiv dosyalarının saklanması işlemlerini sağlamak.
7- Ana Sisteme bağlı olan tüm bilgisayarların ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemlerini yürütmek.
8- Belediyemiz binaları arasında veri iletişimini sağlamak amacıyla Telekom'dan DATA Hatları kiralamak ve yeni otomasyon sistemi çerçevesinde tüm binalarımızın birbirine elektronik olarak bağlanmasını sağlamak.
9- Otomasyon sistemi dahilindeki tüm PC makinelerin kontrolü Server(Ana Makine) ile yapılmakta olup, Antivürüs yüklenmesi ve güncelleştirilmelerini yapmak.
10- Belediyemiz birimlerinin otomasyonunu sağlamak.
11- Belediyemiz bünyesindeki otomasyon programları kullanan Müdürlük ve birimlerimizin eksikliklerini gidererek gerekli teknik desteği sağlamak.
12- Tüm birim müdürlüklerinin ve tüm belediye meclis üyelerinin web mail hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.
13- Tüm birimler web mail kullanım konusunda ve web mailin sahip olduğu yeni fonksiyonlar hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.
14- Belediyemiz birim müdürlüklerinin web mail hizmetinden faydalanmasını sağlamak.
15- Su kesintilerini, yol çalışmalarını, trafiğin durumunu, sağlık, kültür-turizm aktivitelerini, açılış ve davetler gibi halkımıza fayda sağlayacak yönde her türlü duyurusunu kendi mücavir alanı içerisinde Bilgi Yayını Platformu üzerinden GSM operatörleri kullanıcılarına bilgi mesajı ile iletilmek.
16- Belediyemiz bünyesindeki tüm binaların bilgisayar ağları ve sistemlerini firewall (güvenlik duvarı) ve filtre yazılımları ile eş zamanlı koruma ve kontrol altına almak.
17- Güvenlik duvarı ile sistemimize internet ağı üzerinden giriş çıkış yapan tüm paketler (veri grupları), belirli kullanıcı grupları ve bunlar arasında da belirtilen portlara izin ve yetki gibi seçenekler uygulanarak istenmeyen, sisteme zarar verme ihtimali olan, verilerin girişini önceden engellemek.
18- Ağ üzerinde çeşitli kullanıcı grupları oluşturularak giriş çıkış yapılabilecek domainler ve portları belirlemek.
19- Filtre yazılımı aracılığı ile içeriğinde yasaklı, sakıncalı domainler barındıran geniş kapsamlı ve sürekli güncel tutulan veri tabanı ile ağ üzerinden yapılan isteklerin filtreden geçirilmesini sağlamak, özel kelime ve kelime gruplarını otomatik engellemek ayrıca belirli dosya veya dosya türlerinin ağa girişinin kısıtlanmasını sağlamak.
20- Sistem yöneticileri tarafından belirlenen aralıklarla tüm bilgisayarların ve ağ sisteminin kontrolünü yapmak, dünya ile aynı anda güncellenen kapsamlı anti virüs yazılımları ve diğer güvenlik programlarının bütünlük halinde çalışmasını sağlamak.       
21- SSL teknolojisi ile belediye internet sitemiz olan elazig.bel.tr üzerinden yapılan borç sorgusu ve ödemelerinin, güvenli veri transferi ve belediye kimlik doğrulamasını sağlamak.
22- Anlaşmalı bankalarla FTP dosya transferi metodu ve İnternet üzerinden ödeme ile talimatlı abonelerin borç işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
23- Abonelerin bankalara otomatik ödeme talimatları vererek, internetten borç sorgulaması ve borç ödemesi yapabilmelerini sağlamak.
Kent Bilgi Sistemi Servisi
 
1- Belediyenin tümü üzerinde iç iletişimini ve kurumlar arası elektronik iletişimini sağlamakla birlikte hizmet verimliliğini de arttırmaya yönelik hizmet kalitesinin yükselmesi ile vatandaşın memnuniyetini de göz önüne alarak günümüz teknolojilerinden azami istifade etmesini sağlamaya yönelik proje, araştırma, planlama, koordinasyon ve uygulama geliştirmek.
2- Belediyemiz birimlerinin ihtiyacının tespit edilerek Kent Bilgi Sistemleri altında Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi sistemlerin kurulmasına yönelik her türlü çalışmaları yapmak.
3- Bilgi sitemlerine ilişkin yazılım ve sistemlerin kurulum, eğitim, destek ve bakımlarını düzenli bir şekilde yapmak yaptırmak.
4- Bilgi sitemlerine ilişkin Mevzuatlar gereği Belediyemizce yapılması emredilen işlerin yapılmasını sağlamak.
5- Bilgi sitemlerinin yürürlükteki mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek, tespit edilen uygunsuzlukları düzeltmek, düzelttirmek.
6- GIS  (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.
7- Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (GIS arşiv verileri, grafik veriler, saha çalışmaları, diğer kurum verileri) uygun formata dönüştürülmesini ve GIS?te kullanılmasını ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.
8- Kamu Kurumları ile entegrasyonun sağlamak ve GIS veri alışverişini sağlamak.
9- MIS GIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak.
10- Üst yönetimin izin verdiği GIS verilerini web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak.
11- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.
12- Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen GIS ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.
13- MIS uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.
14- Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (MIS arşiv verileri, saha çalışmaları, diğer kurum verileri) uygun formata dönüştürülmesini ve MIS?te kullanılmasını ve bu verilerin güncellenmesini sağlamak veya sağlatmak.
15- Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımlarına e-imzayı entegre etmek.
16- Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımlarına mobil imzayı entegre etmek.
17- Üst yönetimin istediği MIS Uygulama yazılımında bulunmayan uygulamaların formlarını uygun formatta hazırlanıp, mobil imzayı entegre etmek.
18- Kamu Kurumları ile entegrasyonun sağlanması ve MIS veri alışverişini sağlamak veya sağlatmak.
19- Belediyemiz personelinin MIS programları ile ilgi şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak.
20- MIS veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak.
21- Üst yönetimin izin verdiği MIS verilerini ve Mobil İmza Uygulamalarını web sitemizden yayınlamak veya yayınlatmak.
22- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.
23-Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen MIS ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.
Teknik Servis Bürosu
1- Belediyemiz birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini değerlendirmek, fizibilite çalışması yapmak, uygun olanların alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
2- Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermek, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, birimlere teknik destekte bulunmak.
3- Belediyemizde mevcut GIS, MIS donanım, yazılım problemlerini gidermek ve bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak.
4- Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayar ve donanımları, network ve cihazları, kesintisiz güç kaynakları ve hattının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
5- Belediyemiz personelinden ihtiyacı olanların bilgisayarlarından MIS ve GIS programlarının kullanılması için gerekli ayar ve kurulumları yapmak.
6- Belediyemizde network veri hatlarını kurmak, intranet oluşturmak, domain alt yapısını kurmak veri alışverişini sağlamak.
7- Belediyemizde ihtiyaç olan yerlere wireless sisteminin kurulmasını, devreye alınmasını ve sürekli faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak. Bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak.
8- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp, raporları sunmak.
9- Diğer birimlerden talep olması durumunda istenilen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.
Sistem Yönetim Bürosu
1- GIS, MIS donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak,
2- GIS, MIS server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm GIS programlarını faal halde tutmak, , bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
3- GIS, MIS Sistemini sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak.
4- GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak.
5- GIS, MIS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve DB üzerindeki veya diğer server'lardaki GIS, MIS verilerinin yedeğini almak.
6- DB donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
7- DB server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm DB server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
8- Exchange donanımının kurulmasını, Exchange işletimini ve Exchange mobil hizmetini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
9- Exchange server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Exchange server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
10- Domain sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
11- Domain server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Domain server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
12- Storage sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
13- Storage server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Storage server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
14- Aydınlatma sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
15- Aydınlatma server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Aydınlatma server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
16- Başkanlık Programı sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
17- Başkanlık Programı server'ını, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Başkanlık Programı server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
18- Backup sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
19- Backup server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Backup server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
20- Filter sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
21- Filter server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Filter server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
22- Terminal sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
23- Terminal server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm terminal server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
24- Web server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak .
25- Web server'ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm web server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
26- İnternet ve Belediye resmi web sitesini kurmak veya kurdurmak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak.
27- Anvirüs server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
28- Anvirüs server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Anvirüs server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
29- İntranet server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
30- İntranet server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İntranet server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
31- İhtiyaç olan diğer sistemlerle ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
32- İhtiyaç olan diğer sistemlerle ilgili server'ları, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İhtiyaç olan diğer server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
33- Akıllı cihazların (firewall, router, switch, modem) kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
34- Kullanıcılara şifre ve menü düzenlemeleri yapmak. Bu konuda MIS ve GIS Birimi ile birlikte çalışmak.
35- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp, raporları sunmak.
36- Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.
 
Eğitim Bürosu
1- Belediyemiz personeline MIS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek.
2- Belediyemiz personeline GIS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek.
3- Belediyemiz personeline temel bilgisayar kullanımı, ofis programlarının kullanımı konusunda eğitim vermek veya verdirmek, tanıtım seminerleri düzenlemek veya düzenletmek.
4- Belediyemiz personeline Outlook programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek.
5- Online Eğitim Sistemi kurmak, Bilgi İşlemin görevleri arasında yer alan tüm eğitimleri intranet yayınlanarak belediye personelinin kullanmasını sağlamak ve internetten halkın kullanımına sunmak.
ARGE (Araştırma Geliştirme) Bürosu
 
1- GIS Teknolojilerinin ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek.
2- MIS Teknolojilerinin ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek.
3- Belediyemizde mevcut GIS donanım, sistem ve yazılımın ihtiyacı karşılamayan veya teknolojinin gerisinde kalan kısımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışmasını yaparak, müdürlük makamına bilgi vermek.
4- Belediyemizde mevcut MIS donanım, sistem ve yazılımın ihtiyacı karşılamayan veya teknolojinin gerisinde kalan kısımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışmasını yaparak, müdürlük makamına bilgi vermek.
5- Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
Haberleşme Teknik Servisi
 
1- Belediyemiz bünyesindeki Telefon Santrallerinin teknik bakım ve onarım hizmetini vermek.
2- Birim müdürlükleri tarafından kullanılan telefon hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak.
3- Telefon santrallerinin programlanmasını sağlamak.
4- Dâhili ve dış telefon hatlarının alt yapı hizmetlerini ve bakım işlerini yerine getirmek.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi