Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Basın Yayın ve Halkla İlş Müd.

Basın Yayın ve Halkla İlş Müd.

Koordine Eden Başkan Yrd. : İrfan ERGÜVEN
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta basin@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
1- Kitle iletişim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.
2-  Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
3- Basın Yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, CD ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflamak ve arşivlemesini yapmak.
4- Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi video bant, slayt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemesini yapmak.
5- Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bülteni hazırlamak, konuyla ilgili video kaseti, slayt, fotoğraf ve CD ile birlikte basın organlarına dağıtmak.
6- Basının hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi taleplerini ilgili birimlerden temin ederek basına vermek.
7- Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek, başkanlığımızca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak.
8- Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.
9- Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile yayınlar yapmak.
10- Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle iyi ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak.
11- İlçemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.
12- Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve sonucunu takip etmek.
13- Belde sakinlerinin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.
14- Başkanlığımız personeli arasında doğum, ölüm, evlenme ve benzeri durumlarda halkla ilişkiler açısından gerekli hizmetleri yürütmek.
15- Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
16- Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
17- Çalışmaları içeren video kaset, CD ve çalışma raporu hazırlayarak basın kuruluşlarına periyodik olarak dağıtılmasını sağlayarak gerekirse yayınlatmak.
18- Çalışmaları içeren fotoğraf sergileri açmak.
19- Toplumun kültür ve sanata yönelik ihtiyacını karşılamak için, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek bu tür faaliyetlerde bulunan resmi ve sivil örgütlerle işbirliği sağlamak.
20- Çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek uçun kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören ve özel günler için program hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek.
21-  Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.
22- Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını, çalışmalarının kontrol edilmesini sağlamak.
23- Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerinin basım, yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek.
24- Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlüğe havale edilen dilekçeler ile bilgi edinme birimine gelen müracaatları kanuni süreleri içerisinde müdürlük mevzuatına uygun olarak cevaplamak.

Personel Yapısı
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2 Memur, 3 Kadrolu İşçi personel ile hizmet vermektedir.
 
 

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük Birimleri
İdari İşler Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludurlar.
2- Müdür tarafından yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak tutmak ve yazmak.
3- Müdürlüğe gelen evrakları müdür adına teslim almak, kaydını tutmak, sınıflandırıp amirin bilgisine sunmak.
4- Her türlü bildiri, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve ilgili personele bildirmek.
5- Müdür tarafından havalesi yapıldıktan sonra ilgili personele tebliğ etmek, zimmetlemek cevabı verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemesini yapmak.
6- Günlü yazıları takip etmek.
7- Birime ait gelen ve giden evrak kayıt defterini tutmak.
8- Müdürlükteki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak.
9-Müdürlüğün İhale, Avans ve Doğrudan Temin evraklarını hazırlamak.
10- Müdürlük çalışanlarının gerekli konularla ilgili puantajlarını yapmak.
11- Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
12- Kırtasiye ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak.
13- Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakları, yazışma sistemine uygun olarak hazırlamak.
14- Yazıların yürürlükteki prensiplere uygunluğunu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
15- Gelen ve giden tüm evrakın kayıt, kontrol ve muhafazasını temin etmek.
16- Müdürlükte çalışan memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
17- İzne ayrılan, rapor alan personelin çıkış-dönüşünü izlemek.
18- Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, ilgili birimlere intikalini sağlamak.
19- Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretini ilgili dosyada muhafaza etmek.
20- Her türlü fatura işlemlerini gerçekleştirmek.
21- Birim Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.
Haber Merkezi Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludurlar.
2- Elazığ Belediye Başkanı Mücahit YANILMAZ’ın açıklamaları ile Belediyemizin faaliyetlerine ilişkin haber araştırması, haber yazımı ile bu haberlerin yerel ve ulusal basına servisi yapılmaktadır.
3- Elazığ Belediyesine ait Benim Belediyem Dergisi, aylık bülten, gibi yazılı basımlar hazırlanmaktadır.
4- Belediyenin görsel tanıtım ve sunumlarına ilişkin metin desteği sağlanmaktadır.
5- Basın-yayın organlarında yer alan kurumumuza ilişkin haberler değerlendirilerek, gerekli durumlarda basın-yayın organları bilgilendirilmektedir.
Medya Takip Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludurlar.
2- Ulusal ve yerel medyayı takip etmek.
3- İnternet haber sitelerinde kurumumuz ve başkanımızla ilgili çıkan haberleri takip etmek.
4- Ulusal ve yerel televizyonlarda kurumumuzla ilgili çıkan haberlerin arşivlenmesini yapmak.
5- Ulusal ve yerel yayın yapan tv., gazete ve internet haber siteleri ile ilgili sosyal medyada kurumumuzu olumlu veya olumsuz ilgilendiren haberler ile ilgili Başkanlık Makamına ve ilgili Müdürlere bilgi vermek.
6- Günlük yerel ve ulusal gazete, tv., internet ve internet haber sitelerinde çıkan haberlerin derlemesini yaparak Başkanlık Makamına sunmak.
7- Medya takibi ve analizi yapmak.
8- Günlük, haftalık ulusal ve yerel gazeteleri Başkan Yardımcılarına sunmak.
Arşiv ve Dokümantasyon Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludurlar.
2- Kamera çekimi yapmak.
3- Fotoğraf çekimi yapmak.
4- Fotoğraf ve görüntü arşivi oluşturmak.
Kamuoyu Araştırma Birimi
1- Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmet ve çalışmalarla ilgili halkın görüş ve önerilerini almak.
2- Yapılacak bir hizmetle ilgili mahalle halkının yönetime katılmalarını sağlamak üzere anket ve kamuoyu araştırmaları yapmak.
3- Anketleri ve kamuoyu yoklamalarını bir rapor halinde başkanlık makamına sunmak.
4- Belediyemiz hizmetleri, açılışlar, duyurular, önemli gün, ve gecelerde halkımızı bilgilendirmek amacıyla kurumsal sms hazırlamak ve paylaşmak.
5- Kurumsal sms ile personelimizin taziye bilgilerini diğer personellerle paylaşmak.
6- Davet ve organizasyonlarda davetli listesi belirlemek, hazırlamak, etiketleme işlemi yapmak ve dağıtılmasını sağlamak.
7- Dergi, broşür vb. yayınların dağıtım organizasyonunu yapmak.
Tasarım Ofisi Birimi
1- Aylık çıkarılan Benim Belediyem Dergisi tasarım çalışmalarını yürütmek.
2- Süreli Yayınların tasarım çalışmalarını yapmak.
a- Dergi
b- Broşür
c- Föy
3- Belirli gün ve gecelerle ilgili gerekli materyallerin hazırlanmasını sağlamak.
a- Promosyon Malzemeleri
b- Afiş
c- Caps
d- Davetiye
4- Sosyal Medya ve internet medyası banner- caps çalışmalarını yapmak.
5- Belediye duyuruları için açık hava reklam işlerini takip etmek.
a- Billboard
b- Raket
c- Cadde Afişi
d- Poster
6-Matbaa malzemeleri tasarım çalışmalarını yapmak.
Bilgi Edinme Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludur.
2- Birime ait gelen ve giden evrak kayıt defterini tutmak.
3- Müdürlük katına sunulacak evrakları, yazışma sistemine uygun olarak hazırlayarak imzaya sunmak.
4- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen vatandaş talep istek ve dileklerini değerlendirerek ilgili müdürlüklere iletmek, Müdürlüklerden gelen cevapları ivedi olarak BİMER’e ulaştırmak.
5- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen vatandaş talep , istek ve dileklerini değerlendirerek ilgili Müdürlüklere iletmek, Müdürlüklerden gelen cevapları ivedi olarak CİMER ‘e ulaştırmak.
6- Beyaz Masa (Mail) aracılığı ile gelen vatandaş dilek, istek ve taleplerini ilgili Müdürlüklere ileterek, Müdürlüklerden gelen cevapları zamanında vatandaşlara mail yolu ile ulaştırmak.
7- Belediyemiz bünyesinde bulunan vatandaş dilek, istek ve talep kutularını belirlenmiş olan periyotlarda açarak ilgili Müdürlüklere ulaştırmak ve takibini yapmak.
8- Haftalık yapılan Halk Gününde Vatandaşların taleplerini alarak takibini yapmak.
9- Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen vatandaş dilek, istek ve taleplerini ilgili müdürlüklere ileterek takibini yapmak, gelen cevapları vatandaşlara mail yolu ile ulaştırmak.
10- Valilik Açıkkapı ile gelen vatandaş talep, istek ve dileklerini değerlendirerek ilgili Müdürlüğe iletmek ve Müdürlükten gelen cevapları Elazığ Valiliğe ulaştırmak
11- İş başvuruları ile ilgili kayıtları tutmak ve istendiği zaman bu kayıtları Başkanlık Makamına sunmak.
12- İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden gelen vatandaş dilek, istek ve taleplerini değerlendirerek ilgili Müdürlüğe iletmek ve Müdürlükten gelen cevapları İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne göndermek.
13- Birim Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.
Beyaz Masa Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludur.
2-153 Beyaz Masaya telefon ile gelen vatandaşların dilek, istek ve taleplerini dinleyip, ilgili müdürlüğe ileterek acil olan sorunları anında çözüme kavuşturmak.
3- Şahsi başvuruda bulunan vatandaşları ilgili müdürlüklere yönlendirmek.
4- Mesai saatleri dışında gelen Santral ve Cenaze hattı telefonlarını cevaplandırılarak, konu ile ilgili gerekli bilgiyi ilgili birime iletmek.
5- Birim Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.
Sorun Takip Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludur.
2- Beyaz masaya iletilen vatandaş dilek, istek ve taleplerini hızlı şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla takibini yapmak.
3- Beyaz masaya iletilen vatandaş dilek, istek ve taleplerine dönüş yaparak işin çözümü hakkında teyit almak.
4- Birim Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.
Merkez Santral Birimi
1- Birim Müdürüne karşı sorumludur.
2- Belediyemiz santraline iç ve dış hattan gelen telefonlara cevap vererek, ilgili kişiye aktarmak.
3- Mesai saatleri içerisinde cenaze hattına gelen telefonlara cevap vererek ilgili talebe anında yardımcı olmak.
4- Telsiz de ana merkez görevini yürütmek.
5- Birim Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi