Birim müdürü :Selahattin ÖZAY
Müdürlük Eposta : veterinerisleri@elazig.bel.tr
Müdürlük Telefon : (424) 248 47 01-12 Hat
Müdürlük Adresi : Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 - ELAZIĞ
Görev ve yetkileri :

MADDE – 1    AMAÇ
 Bu Yönetmelik Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve çalışma düzeni ile ilgili esasları kapsamaktadır.

MADDE – 2     TANIMLAR VE DEYİMLER
Belediye: Elazığ Belediyesini.
Müdürlük: Veteriner Müdürlüğünü.
Çalışan(Personel) : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü kapsar.
Veteriner Hekimlik : İlgili yasalara göre hayvan sağlığını kollayan, hayvansal ürünlerle (Et, süt, peynir, krema, tereyağı, yoğurt, sucuk, salam, pastırma, sosis, yumurta vb. )bulundukları ve saklandıkları yerleri halk sağlığının korunması için denetleyen bu amaca uygun olarak gerekli yasal tedbirleri alan bölümdür.

İşyeri Hekimlik: Belediyemizde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması ,ilk yardım ,acil tedavi ,koruyucu sağlık hizmetleri ile tüm belediye çalışanları için iş sağlığı hizmetleri dışında kalan birinci basamak tedavi hizmetlerini yürüten bölümdür.

İdari  Amirlik: Belediye Merkez Hizmet Binası ve çevresi ile Başkanlıkça görevlendirilen diğer yerlerin kullanımına ilişkin iş ve işlemleri sevk ve idare etme fonksiyonunu yürüten bölümdür.

MADDE – 3    YASAL DAYANAKLAR
5393 ve 2464 sayılı Yasalar başta olmak üzere 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtası kanununun; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıha Kanunu 06.03.1985 tarih ve 3161 sayılı Veteriner Hekimliği meslek icrasına dair yasalar ve 4857 Sayılı İş kanunu  ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdir.

KURUM , UNVAN VE NİTELİKLERİ
MADDE – 4
   
Veteriner İşleri Müdürlüğü bir müdür  büro ve diğer yardımcı personelden oluştuğu gibi ayrıca bünyesinde başı boş hayvanları zararsız hale getiren işçi kadrosunu bünyesinde bulundurur.
MÜDÜR : Veteriner Hekim veya 4 Yıllık Yüksek Okul mezunu arasından atanır. Müdür , müdürlükte çalışan veteriner hekim, işyeri hekimi ve  memurların sicil üstüdür. İşlerin yasalara uygun olarak ve gecikmesiz yapılmasından sorumludur. Müdürlük; işleri sorumluluğu gereği düzenler,veteriner işleri ekibinin, işyeri hekimliği ekibinin ve idari amirlik ekibinin  çalışmalarını emirlerle uygulatır. Veteriner İşleri ekibinin çalışmalarını kontrol eder. Zonoz Hastalıklarının savaşımında özellikle Kuduz Hastalığına karşı mücadelede bilinmesi gerekli ve fenni tedbirleri alır, ekibini yetiştirir, çalışma disiplinini sağlar.

MADDE – 5 GÖREV
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI :

Belediye sınırları içinde bulunan tüm hayvan türleri ve hayvan barınaklarının sağlık durumunu izlemek, denetlemek.
Tüm hayvansal besin ve ürünlerin imalatında gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını kontrol etmek.Tüm hayvansal besinlerin ve ürünlerin muayenelerini yapmak, uygun olmayanları veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

Haşere (sinek, sivrisinek, hamamböceği vb.) ile mücadeleyi organize etmek ve bunların kontrolünü sağlamak.

Belediye Merkez Hizmet binasının İdare Amirliği hizmetlerini yürütmek.

İşyeri hekimliği hizmetlerini yürütmek.

MADDE – 6      MÜDÜRLÜĞÜN  GÖREVLERİ
HAYVAN SAĞLIĞI VE DOLAYISIYLA GENEL SAĞLIKLA İLGİLİ
GÖREVLER:

1- Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak. Gerektiğinde Tarım  il Müdürlüğü ve İl çevre Müdürlüğü  ile beraber çalışmak.
2 - Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zonoz) savaşmak; gerekli  koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırmak. Sağlık örgütü ile beraber çalışmak.
3 - Salgın hastalıkların görülmesi anında gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.
4 - Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını Pazar, panayır vb. yerlerin denetimlerini sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
5 - Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 3161 sayılı Veteriner Hekimliği  Meslek İcra Yasası, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,  5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Yasalarının uygulanmasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

DOĞRUDAN İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÖREVLER
1 - Tüm hayvansal ürünleri (kara ve deniz) insan sağlığına zararlı etkenlerden arındırılması zonoz hastalıklardan temizlenmesi için gerekli önlemleri almak veya alınmasına yardımcı olmak.
2 - Yasaya göre kurulmuş bulunan hayvansal ürünlerle Balık satış  noktalarında gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,denetim ve uyarılarını yapmak.
3 - Pastırma, sucuk, sosis, kavurma, salam, balık, su ürünlerinin vb. et ve et   ürünlerinin sağlık ve kalite kontrollerinin denetlenmesini ve buna     benzer yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.
4 - Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakil işlerinin yapılması için gerekli olan menşei  şahadetname işlemlerini ve bunu için gerekli olan muayeneleri  yapmak.

İŞYERİ HEKİMLİĞİNE İLİŞKİN GÖREVLER

1- İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

2- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

3- İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

4- Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

5- İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla   düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

6- Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

7- Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

8- Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

9- İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

10- İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

11- Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

12- İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,

İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLER

1- Belediye Merkez Hizmet binası ve çevresinin temizlik,aydınlatma, ısıtma, soğutma,bakım,onarım ve tamirat ile güvenlik hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,güvenlik elemanlarının sevk ve idaresini yapmak,kontrol ve takip etmek,bu işler için gerekli her türlü personel,araç,gereç ve malzeme teminini sağlamak.

2- Belediye Merkez Hizmet binasının ısıtmasıyla ilgili (doğalgaz) faturalarının ödenmesi, binanın elektrik faturalarının ödenmesi, elektrik, ısıtma ve soğutmada kullanılacak malzemelerin alınması bakım ve onarım ile ilgili tüm masrafları karşılamak.

3- Belediye Merkez Hizmet binasına tüm birim personelleri ile vatandaşların geliş gidişlerinin sürekli denetimini sağlamak,bu amaçlarla kurulacak,kullanılacak araç ve cihazların alımını sağlamak ve işlemlerini koordine etmek,binanın giriş çıkış kapıları,koridorları ve asansörlerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler yapmak.

4- Haberleşme işlemlerinin (telefon,cep telefonu,internet,data,el ve araç telsizleri) hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak,amacıyla ilgili (teknik destek sağlayacak Bilgi işlem vb.) müdürlüklerle etkin işbirliğini gerçekleştirmek,

5- Belediye Merkez Hizmet binasında vatandaşların ve personellerin faydalanacağı tesislerin (kafeterya vb.) gibi yerlerin hazırlanması,bakımı,onarımını ve tamiratını yapmak ve işletilmesini sağlamak.

6- Belediye Merkez Hizmet binasında,birimlerin ve büroların yerleşimlerini kullanım amacına göre düzenlemek.

7- Belediye Merkez Hizmet binasında kullanılacak ve ihtiyaç duyulan malzemelerin alımları,bakım ve onarımları ile ilgili masrafları karşılamak.

8- Belediye başkanlığınca görevlendirilmesi durumunda  Belediyemiz bünyesindeki sosyal tesisleri yönetmek,işletmek ve işlettirmek.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE – 7  GİDERLER
Veteriner İşleri Müdürlüğünün personel, demirbaş veya kırtasiye, araç, gereç, akaryakıt, yiyecek,         giyecek giderleri her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE – 8  PERSONEL KADROLARI
Veteriner İşleri Müdürlüğünün personel kadroları bütçe ile teşekkül edilen ödeneklerle tayin ve tespit edilir.

MADDE – 9 YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik Elazığ Belediye Meclisince kabul edildiği Elazığ Belediye Başkanlığınca yayınladığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE – 10 UYGULAMA
Bu yönetmelik hükümlerini Elazığ Belediye Başkanı yürütür.

Personel Yapısı :
ÇALIŞANLARIN KADROLARINA GÖRE DAĞILIMI
STATÜ
SAYI
Memur
3
İşçi
5
Sözleşmeli
1
Toplam
9
Faaliyet Raporu :
          11 Şubat 2016 - 06:18

Tüm Anketler

Şehrin Girişlerine Yapmayı Planladığımız, Şehir Giriş Kapılarından Hangi Modeli Uygun Buluyorsunuz? Lütfen Öncelikle Modelleri İncelemek İçin Linki Tıklayınız...
Anket Son Katılım Tarihi: 15 Şubat 201611-02-2016 06:18

USD          2.9215

EUR          3.2655
Elazığ
-6°
11 Şubat Perşembe
AnadoluWeb.com