Birim müdürü :Salim TURAN
Müdürlük Eposta : imarisleri@elazig.bel.tr
Müdürlük Telefon : (424) 248 47 01-12 Hat
Müdürlük Adresi : Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 - ELAZIĞ
Görev ve yetkileri :
Genel ilkemiz şehrimizdeki imar işlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yapılarak, hizmet kalitesini iyileştirmek ve daha iyi platformlara taşımaktır. Bu ilkenin ışığı altında;
  • Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme dayanıklı, kaliteli ve modern binalar kazandırmak.
  • Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, yaşanabilir mekânlar oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.
  • Şehrimizi standartların üzerine taşıyarak "örnek şehir" olması yolunda her türlü yeniliğe açmak.
  • Var olan doğal kaynakların, doğal güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği bugünde birleştirmek genel vizyonumuzdur.
           
Çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren Elazığ şehri ve hemşerilerimiz için düşündüğümüz Elazığ’ı hayata geçirmek amacıyla personelimizle beraber  kendimize belirlediğimiz şu misyonlarla birlikte son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz;
 
·         İlkeleri doğrultusunda şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir görünüm kazandırarak verimli, etkin, yeniliklere açık olmak.
·         Modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak.
·         Aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak.
·         Rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf bir Müdürlük olmak.
 
 
GENEL BİLGİLER
A.    Misyon ve Vizyon
Misyon:
İlkeleri doğrultusunda şehrimize; yapı ve fiziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern bir görünüm kazandırarak verimli, etkin, yeniliklere açık olmak, modern görünümlü ve tarihi değerlerin ışığı altında geleceği tasarlamak, aktif, verimli, süratli ve kaliteli hizmet vererek halkımızdan beklediğimiz özgüveni kazanmak, rasyonel çözümlerle, halkın sorunlarını ortadan kaldırmak ve şeffaf bir Müdürlük olmak.
Vizyon:
  • Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize depreme dayanıklı, kaliteli ve modern binalar kazandırmak.
  • Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, yaşanabilir mekanlar oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek.
  • Şehrimizi standartların üzerine taşıyarak, ‘örnek şehir’ olması yolunda her türlü yeniliğe açmak.
  • Var olan doğal kaynakların, doğal güzelliklerin ve tarihi değerlerin ışığı altında geçmiş ve geleceği bugünde birleştirmek. 
B.     Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
a)      Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
b)     Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
c)      Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
d)     Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
e)      Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
f)       Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
g)      Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
h)     Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
i)        Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
j)       Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
k)     Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
l)       Servislerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.
 
Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri
 
Harita Servisi
Vatandaşlardan ve Kamu Kurumlarından gelen 3194 sayılı imar kanunu ile ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda imar çapı tanzimi, tevhit, ifraz, ihdas ve şuyulandırma dosyalarının arazi ve büro kontrollerinin yapılması konuya ilişkin olarak, Belediye Encümeni, Tapu Kadastro Müdürlüğü ve ilgili müdürlük ve kurumlar ile yazışmaların ve tatbikinin yapmak.
Parselleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara imar durumlarıyla ilgili bilgi vermek.
2981 ve 775 sayılı yasalar doğrultusunda çalışmalar yapmak.
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaları deruhte etmek.
 Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 
Planlama Servisi
 
Şehrimizin artan nüfusuyla birlikte mevcut planların yetersiz kalması ve bu nüfusun getirdiği ihtiyaçları karşılamak için imar planlarında yapılacak olan değişiklikler (plan tadilatı) ile yine artan nüfusun ihtiyacı olan imar alanlarının açılması için yeni bölgeler tespit etmek ve kontrolünü sağlamak.
 
İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan tadilat ve ilave imar planları dosyalarının gerekli yazışmalarını yaparak kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşleri almak; dosyaları meclise sunarak İmar Komisyonuna havalesini sağlamak, Komisyon tarafından alınan kararları rapor halinde Belediye Meclisine sunarak karara bağlanmasını sağlamak.          Kesinleşen imar tadilatlarını imar planlarına işlemek, dosyaları muhafaza için Arşiv Servisine göndermek ve gerekli bilgileri talep sahibi vatandaşlara veya ilgili Resmi Kurumlara bildirmek.
 
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmaları deruhte etmek.
Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
           
Zemin Etüd Servisi
Parsel bazında jeolojik, ayrıca her tür ölçekte imar planları yapımlarında jeolojik ve jeofizik etüdlerin kontrolünü sağlayıp onaylamak.
Bina projelerine altlık teşkil eden imar çaplarını bu çerçevede inceleyerek tasdik etmek.
 
Proje Kontrol Servisi
İmar çapında verilen ölçülere uygun olarak çizilen projelerin (mimari- statik(betonarme), makine, elektrik) kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyerek onaylamak.
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini onaylayarak fotoğraf tasdiki yapmak.
 
Ruhsat Servisi
 Kanun ve yönetmeliklerle belediye imar yönetmeliklerine uygun olarak tasdik edilen projelere göre yapı ruhsatı düzenlemek, tadilat ruhsatı ve yenileme ruhsatlarını vermek, ruhsat harçlarının tahakkuku yapılarak ruhsat dosyalarını eksiksiz olarak teslim alıp arşiv memurluğuna teslim etmek.
 
Evrak Kalemi
Müdürlük yazışmalarını yürütmek, gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, yazışma metinlerini oluşturup imzalanma işlemlerini takip etmek, yazım kuralları ve bunlarla ilgili değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.
 
Arşiv Servisi
Tüm proje ve evrakların yöntemine uygun olarak arşivlenip muhafaza edilmesini sağlamak,             İstendiğinde bu evrakların tekrar çıkartılarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak.
 
Vezne
Tahakkuku yapılan tüm müdürlük harçlarının tahsilatını yapmak ve tahsil edilen parayı belediyenin banka hesabına veya İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak teslim etmek.
Personel Yapısı :
Müdürlüğümüzde bulunan personel;
Kadrolu Personel olarak; 1 Müdür Vekili (İnşaat Mühendisi), 2 Müdür Yardımcısı (Jeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi), 2 Makine Mühendisi, 2 Harita Teknikeri, 4 Memur (1 Yüksekokul, 1 Lise, 2 Ortaokul),1 muvakkat işçi bulunmaktadır.
Faaliyet Raporu :
          31 Ekim 2014 - 09:29

Tüm Anketler

Aktif durumda anket bulunmamaktadır.31-10-2014 09:29

USD          2.2628

EUR          2.8729
Elazığ
12°
31 Ekim Cuma
AnadoluWeb.com