Birim müdürü :Özcan ULUÇ
Müdürlük Eposta : kultur@elazig.bel.tr
Müdürlük Telefon : (424) 248 47 01-12 Hat
Müdürlük Adresi : Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 - ELAZIĞ
Görev ve yetkileri :
Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç,ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen şartlara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunmak,veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenlemek görevleri arasındadır.Belediyenin en önemli misyonlarından biri olarak kültür hitmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine, eserlerine destek vermek,birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak, düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek de görevleri arasındadır.
Müdürlüğümüz olarak Kültürel panel,anma günleri, sergi ve festivallerin düzenlenmesini sağlayıp organizasyonunu yapmalı ve Belediyenin”Stratejik Planı” çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek ve işlerin yasa,tüzük ve yönetmeliklere başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlamaktır.
 
GENEL BİLGİLER
Misyonumuz
 
İçerisinde onlarca farklı kültürün yaşadığı Elazığ topraklarında yaşayan herkese ayrım yapmaksızın koşulsuz bir hoşgörü göstererek bütünlük sağlamak ve  bu hoşgörünün verdiği güven ortamında yeteneklerini sınırlamadan çalışan insanlarla Elazığ’ı mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirmektir.
 
Vizyonumuz
 
Gelişen,büyüyen,güzelleşen Elazığ’da geçmişten günümüze kadar gelen tüm kültürel çalışmaları birleştirerek Elazığ’ı sanat şehri haline getirmek.
 
Yetki Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri Elazığ belediyesi Meclis kararıyla belirlenip aşağıda belirtilmiştir.
 
MADDE 1: Bu yönetmelik, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile tanzim edilmiştir.
MADDE 2: Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait iş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI
MADDE 3: Müdürlüğümüz, Belediyemizin hizmet alanı kapsamında, kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması amacıyla kültürel, sanatsal ve eğitsel nitelikte hizmetler sunmakta ve bu doğrultuda kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf gibi kuruluşlarla da işbirliği sağlamaktadır.
Ayrıca vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak, zenginleştirmek ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkımıza yönelik beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları ile sağlıklı yaşamı desteklemek için de sportif faaliyetler düzenlemektedir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
MADDE 4: Müdürlüğün Görevleri : ( Kültürel Anlamda )
1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç ,gereç ve teknolojiyi belirler.
3. İmar Müdürlüğü ile işbirliği içinde Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
4. il halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
5. Kültürel alanda Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
6. Anne ve Babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreşler açar.
7. Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.
8. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.
9. Gençlik, Hanımlar ve Çocuk komisyonları oluşturur.
10. Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.
11. Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları tesis eder.
12. Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a) konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) seminerler e) Sergiler f) Defileler g) Multi vizyon ve Dia gösterileri h) çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları k) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri l) Halk müziği ve halk oyunları kursları m) Türk sanat müziği kursları n) Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.
13. Resmi bayram kutlamaları , topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri , önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
14. İhtiyaç duyulması halinde , İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi , gösteri , panel , konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.
15. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.
16. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik , çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş , vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
17. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
18. Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
19. Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekanları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır.
20. Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin , talep edilmesi halinde , satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.
21. Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
22. Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
23. Vatandaşı yönlendirme , bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.
24. Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personele katılımını sağlar.
25. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
26. Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
27. Yemekli toplantılar yapar.
28. Kültür ve Sosyal amaçlı Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
29. Sportif faaliyetler ve Aktiviteler düzenler.
30. Sünnet Şöleni düzenler.
31. Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenler.
32. Kültürel amaçlı Kardeş Aile projeleri geliştirir.
33. Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.
34. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik destek ve diyalog çalışmaları yapar.
35. Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamlar haberdar edilerek gereken kaynak oluşumunu sağlar.
36. Yangın ve Doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.
37. Kültür ve Sosyal amaçlı dayanışma ve katılımı sağlamak,hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
38. Sokak ve sokakta çalıştırılan Sokak çocukların eğitime yönlendirilebilmesi konusunda yardımcı olur.
39. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapar.
40. Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.
 
Personel Yapısı :
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde hizmet veren personellerimizin öğrenim durumları, 3 üniversite, 13 lise mezunundan oluşmaktadır.
Faaliyet Raporu :
          6 Şubat 2016 - 13:29

Tüm Anketler

Şehrin Girişlerine Yapmayı Planladığımız, Şehir Giriş Kapılarından Hangi Modeli Uygun Buluyorsunuz? Lütfen Öncelikle Modelleri İncelemek İçin Linki Tıklayınız...
Anket Son Katılım Tarihi: 15 Şubat 201606-02-2016 13:29

USD          2.9165

EUR          3.2472
Elazığ
-18°
6 Şubat Cumartesi
AnadoluWeb.com